دوره و شماره: دوره 33، شماره 6 - شماره پیاپی 86، بهمن و اسفند 1396، صفحه 897-1084 
تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی سه گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم سه استان‌ کشور

صفحه 897-914

محمدحسین لباسچی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مریم مکی زاده تفتی؛ سمانه اسدی صنم؛ خلیل کریم زاده اصل


بررسی کمّی و کیفی اسانس هشت جمعیت کاشته شده Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut

صفحه 941-949

فاطمه کنشلو؛ فاطمه سفیدکن سفیدکن؛ هاشم کنشلو؛ محمدعلی علیزاده


تأثیر قارچ مایکوریزا و بسترهای مختلف کشت بر صفات کمّی و کیفی گیاه پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dun.)

صفحه 950-960

زینب محکمی؛ علی میرشکار؛ فاطمه بیدرنامنی؛ زهرا غفاری مقدم؛ محمد فروزنده


بررسی ترکیب شیمیایی اسانس‌های Centaurea urvillei DC. subsp. deinacantha و Centaurea pterocaula Trautv.

صفحه 1003-1016

فاطمه عسکری؛ مهدی میرزا؛ مهردخت نجف پور نوایی؛ شهلا احمدی