دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 34، بهمن و اسفند 1385، صفحه 276-436 
بررسی تغییرات اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تأثیر میدان الکترومغناطیسی

صفحه 341-350

الهام رجب بیگی؛ فاﺋزه قناتی؛ فاطمه سفیدکن؛ پرویز عبدالمالکی


مقایسه کمیت و کیفیت ترکیبهای معطر Rosa damascena Mill. حاصل از روشهای مختلف استخراج

صفحه 351-365

فاطمه سفیدکن؛ زهرا اکبری؛ محمد حسن عصاره؛ غلامرضا بخشی خانیکی