دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 42، بهمن و اسفند 1387، صفحه 385-540 
بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم زیره [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.] استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

صفحه 414-427

سمیه دهقان کوهستانی؛ امین باقی‌زاده؛ غلامعلی رنجبر؛ نادعلی باباییان جلودار


اثر تراکم گیاه بر شاخصهای رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط دیم دماوند

صفحه 444-454

محمدحسین لباسچی؛ محمد بختیاری رمضانی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی


مطالعات فنولوژیکی و مرفولوژیکی جمعیتهای (Linum nodiflorum L.) در استان کرمانشاه

صفحه 455-462

معصومه رنجزاد؛ مسعود خیامی؛ رضا حیدری؛ عبدالله حسن‌زاده


گیاهان دارویی استان گلستان

صفحه 472-498

سیدعلی حسینی؛ قاسمعلی ابرسجی؛ سیدعلی حسینی (حبیب)