نمایه نویسندگان

آ

 • آبروش، زهرا اثر فعالیت ضد باکتریایی اسانس Salvia officinalis L [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 457-468]
 • آقا ولی جماعت، اعظم استخراج، جداسازی و شناسایی فلاونوئیدهای کوئرستین و روبینین از گیاه اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.) [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 19-38]

ا

 • اشرفی، فاطمه اثر فعالیت ضد باکتریایی اسانس Salvia officinalis L [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 457-468]
 • اطیابی، سیدمسعود اثر ضد دردی عصاره متانولی دانه گشنیز (Coriandrum Sativum)در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 477-486]
 • اطیابی، سید مسعود بررسی اثر عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره بر درد حاصل از آزمونهای فرمالین و صفحه داغ در موشهای صحرایی نر [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 309-322]
 • اولیاء، پرویز مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره Ruta graveolens و جنتامایسین بر پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 171-180]

ب

 • باباخانلو، پرویز بررسی تاثیر بهره‌برداری در ادامه حیات گیاه Ferula gumosa Boiss در شرایط مزرعه [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 99-109]
 • باقری، علی اثر ضد دردی عصاره متانولی دانه گشنیز (Coriandrum Sativum)در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 477-486]
 • باهر نیک، زهرا بررسی تغییرات متابولیسمی حاصل از تنشهای خشکی درگیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 263-275]
 • برازنده، محمدمهدی اسانس Satureja bachtiarica Bunge به عنوان منبعی غنی از کارواکرول [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 425-439]
 • برازنده، محمدمهدی شناسایی ترکیبهای اسانس گیاه Geranium rotundifolium L. [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 59-67]
 • برازنده، محمد مهدی بررسی ترکیبهای روغن اسانسیEucalyptus porosa [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 469-476]
 • بقایی، پروین شناسایی کاروتنوئیدهای گلیکوزیدی زعفران (Croucus sativus.L) به روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 407-416]
 • بقایی، پروین تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سبز درخت گردو ( .juglans regia L ) توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 323-331]
 • بلوچ‌ نژاد مجرد، توراندخت اثر ضد دردی عصاره متانولی دانه گشنیز (Coriandrum Sativum)در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 477-486]

پ

 • پورمیدانی، عباس بررسی پراکنش جغرافیایی و ویژگیهای مورفولوژیکی توده های مختلف گیاه Zizyphus jujuba Mill در ایران [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 69-87]

ج

 • جایمند، کامکار شناسایی کاروتنوئیدهای گلیکوزیدی زعفران (Croucus sativus.L) به روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 407-416]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای روغن اسانسیEucalyptus porosa [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 469-476]
 • جایمند، کامکار بررسی تنوع ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب ایران درتولید اسانس [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 533-545]
 • جایمند، کامکار تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سبز درخت گردو ( .juglans regia L ) توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 323-331]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس اندام هوایی گیاه Achillea millefolium subsp. millefolium با روشهای تقطیر [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 181-190]
 • جایمند، کامکار استخراج، جداسازی و شناسایی فلاونوئیدهای کوئرستین و روبینین از گیاه اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.) [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 19-38]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گل و برگ گیاه Achillea eriophora DC با روشهای تقطیر [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 89-98]
 • جبلی، مریم بررسی عملکرد گل وصفات مورفولوژیکی در تعدادی از ژنوتیپهای گیاه (Rosa damascena Mill ) [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 111-122]
 • جعفری، علی اشرف استفاده از روشهای آماری چند متغیره در ارزیابی عملکرد گل و خصوصیات ظاهری 11 ژنوتیپ Rosa damascena Mill [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 199-211]
 • جعفری، فرهنگ بررسی تاثیر بهره‌برداری در ادامه حیات گیاه Ferula gumosa Boiss در شرایط مزرعه [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 99-109]
 • جمزاد، زیبا اسانس Satureja bachtiarica Bunge به عنوان منبعی غنی از کارواکرول [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 425-439]

ح

 • حسنی، جمال شناسایی و بررسی اکولوژیکی دو جنس از گیاهان معطر(Thymus, Ziziphora) در استان کردستان [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 1-18]
 • حسینی (سید حبیب)، سید على بررسی مقدماتی استقرار و عملکرد سرشاخه گلدار گل راعی Perforatum Hypericum جمع آوری شده از درازنو وگرمابدشت دراستان گلستان [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 397-406]

خ

 • خاکدامن، حسین بررسی پراکنش جغرافیایی و ویژگیهای مورفولوژیکی توده های مختلف گیاه Zizyphus jujuba Mill در ایران [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 69-87]
 • خاوری نژاد، رمضانعلی اثر نسبتهای مختلف سه کود N,P,K بر وزن تر،وزن خشک ، سطح برگ و میزان اسانس گیاه نعناع فلفلی Mentha piperita L [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 131-148]
 • خلیلی نجف آبادی، محسن بررسی اثر عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره بر درد حاصل از آزمونهای فرمالین و صفحه داغ در موشهای صحرایی نر [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 309-322]

د

 • درى، محمدعلى بررسی مقدماتی استقرار و عملکرد سرشاخه گلدار گل راعی Perforatum Hypericum جمع آوری شده از درازنو وگرمابدشت دراستان گلستان [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 397-406]
 • دینی، محمد شناسایی و بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Scutellaria pinnatifida Arth.et Hamilt [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 417-423]
 • دینی، محمد شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Bothriochloa ischaemum L. [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 191-197]
 • دینی، محمد بررسی تاثیر بهره‌برداری در ادامه حیات گیاه Ferula gumosa Boiss در شرایط مزرعه [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 99-109]

ر

 • رحمانی، غلامحسین گیاهان دارویی استان کرمان [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 487-532]
 • رضایی، محمدباقر شناسایی کاروتنوئیدهای گلیکوزیدی زعفران (Croucus sativus.L) به روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 407-416]
 • رضایی، محمدباقر اثر فعالیت ضد باکتریایی اسانس Salvia officinalis L [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 457-468]
 • رضایی، محمدباقر بررسی تنوع ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب ایران درتولید اسانس [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 533-545]
 • رضایی، محمدباقر بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه مورخوش ( Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo ) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 277-289]
 • رضایی، محمدباقر عناصر معدنی در ژنوتیپ های مختلف Rosa damascena Mill. استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 291-299]
 • رضایی، محمدباقر اثر نسبتهای مختلف سه کود N,P,K بر وزن تر،وزن خشک ، سطح برگ و میزان اسانس گیاه نعناع فلفلی Mentha piperita L [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 131-148]
 • رضایی، محمدباقر مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره Ruta graveolens و جنتامایسین بر پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 171-180]
 • رضایی، محمدباقر بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس اندام هوایی گیاه Achillea millefolium subsp. millefolium با روشهای تقطیر [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 181-190]
 • رضایی، محمدباقر استفاده از روشهای آماری چند متغیره در ارزیابی عملکرد گل و خصوصیات ظاهری 11 ژنوتیپ Rosa damascena Mill [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 199-211]
 • رضایی، محمدباقر معرفی گیاهان داروئی کوهستان زیارت گرگان [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 39-58]
 • رضایی، محمدباقر بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گل و برگ گیاه Achillea eriophora DC با روشهای تقطیر [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 89-98]
 • رضایی، محمدباقر بررسی عملکرد گل وصفات مورفولوژیکی در تعدادی از ژنوتیپهای گیاه (Rosa damascena Mill ) [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 111-122]
 • رضایی، محمد باقر تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سبز درخت گردو ( .juglans regia L ) توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 323-331]
 • رضایی، محمد باقر مطالعه تنوع در عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) مناطق غربی کشور [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 333-344]
 • رضایی، محمد باقر بررسی فیتوشیمیایی گل گاوزبان Echium amoenum [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 377-383]
 • رضائی، محمد باقر بررسی تغییرات متابولیسمی حاصل از تنشهای خشکی درگیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 263-275]
 • روغنی، مهرداد اثر ضد دردی عصاره متانولی دانه گشنیز (Coriandrum Sativum)در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 477-486]

س

 • سجادی پور، سید ابوالفضل تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سبز درخت گردو ( .juglans regia L ) توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 323-331]
 • سرطاوی، کهزاد گیاهان داروئی استان بوشهر [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 213-227]
 • سفیدکن، فاطمه اسانس Satureja bachtiarica Bunge به عنوان منبعی غنی از کارواکرول [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 425-439]
 • سفیدکن، فاطمه استخراج و شناسایی ترکیبهای فرار Echinophora sibthorpiana Guss [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 149-158]
 • سفیدکن، فاطمه مقایسه اسانس چهار جمعیت از گیاه (Thymus kotschyanus ) در شرایط کشت مزرعه و گلخانه. [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 159-169]
 • سفیدکن، فاطمه مقایسه کمی و کیفی اسانس Melissa officinalis L. ازمناطق مختلف [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 229-237]
 • سفید کن، فاطمه استخراج، جداسازی و شناسایی فلاونوئیدهای کوئرستین و روبینین از گیاه اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.) [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 19-38]
 • سلطانی پور، محمدامین بررسی اکولوژیکی ده گونه گیاه اسانس دار استان هرمزگان [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 547-560]
 • سلطانی پور، محمدامین بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه مورخوش ( Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo ) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 277-289]

ش

ص

 • صابر آملی، سیروس گیاهان دارویی استان کرمان [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 487-532]
 • صاحبی، مهبد استفاده از روشهای آماری چند متغیره در ارزیابی عملکرد گل و خصوصیات ظاهری 11 ژنوتیپ Rosa damascena Mill [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 199-211]
 • صادری، حوریه مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره Ruta graveolens و جنتامایسین بر پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 171-180]

ط

 • طیائی عقدائی، سیدرضا بررسی تنوع ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب ایران درتولید اسانس [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 533-545]
 • طیائی عقدائی، سیدرضا استفاده از روشهای آماری چند متغیره در ارزیابی عملکرد گل و خصوصیات ظاهری 11 ژنوتیپ Rosa damascena Mill [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 199-211]
 • طیائی عقدائی، سیدرضا بررسی عملکرد گل وصفات مورفولوژیکی در تعدادی از ژنوتیپهای گیاه (Rosa damascena Mill ) [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 111-122]
 • طباطبایی‌نژاد، سید احمد مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره Ruta graveolens و جنتامایسین بر پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 171-180]
 • طبایی عقدائی، سید رضا عناصر معدنی در ژنوتیپ های مختلف Rosa damascena Mill. استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 291-299]
 • طبائی عقدائی، سیدرضا مطالعه تنوع در عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) مناطق غربی کشور [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 333-344]

ع

 • عباس زاده، بهلول تولید هیپریسین در ازای مصرف بهینه نیتروژن [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 441-455]
 • عباس زاده، بهلول تاثیرنحوه مصرف کود نیتروژنی بر عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 369-376]
 • عراقی، محمد کاظم بررسی تغییرات متابولیسمی حاصل از تنشهای خشکی درگیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 263-275]
 • عسگری، فاطمه بررسی تغییرات متابولیسمی حاصل از تنشهای خشکی درگیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 263-275]
 • عسگری، فاطمه مقایسه کمی و کیفی اسانس Melissa officinalis L. ازمناطق مختلف [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 229-237]
 • عیسوند، حمیدرضا درصد، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه دو گونه گیاه دارویی (Eruca sativa L.) و (Anthemis altissima L.) تــحت شرایط سردخانه و انبارداری خشک [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 301-307]
 • عصاره، محمدحسن بررسی ترکیبهای روغن اسانسیEucalyptus porosa [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 469-476]
 • علیزاده، محمدعلی درصد، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه دو گونه گیاه دارویی (Eruca sativa L.) و (Anthemis altissima L.) تــحت شرایط سردخانه و انبارداری خشک [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 301-307]
 • علی نیا رودسری، مختار استخراج، جداسازی و شناسایی فلاونوئیدهای کوئرستین و روبینین از گیاه اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.) [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 19-38]
 • علیها، محمد بررسی تاثیر بهره‌برداری در ادامه حیات گیاه Ferula gumosa Boiss در شرایط مزرعه [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 99-109]

غ

ق

 • قربانلی، مه لقا بررسی تغییرات متابولیسمی حاصل از تنشهای خشکی درگیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 263-275]

ک

 • کالیراد، عهدیه گیاهان دارویی استان کرمان [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 487-532]
 • کسایی، مهرداد معرفی گیاهان داروئی کوهستان زیارت گرگان [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 39-58]
 • کمرکی فراهانی، ابوالفضل شناسایی کاروتنوئیدهای گلیکوزیدی زعفران (Croucus sativus.L) به روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 407-416]

گ

 • گلی پور، مصطفی بررسی تاثیر بهره‌برداری در ادامه حیات گیاه Ferula gumosa Boiss در شرایط مزرعه [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 99-109]

ل

 • لباسچی، محمدحسین تولید هیپریسین در ازای مصرف بهینه نیتروژن [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 441-455]
 • لباسچی، محمدحسین شاخص‌های رشد برخی گونه‌های گیاهان دارویی در شرایط مختلف تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 249-261]
 • لباسچی، محمد حسین تاثیرنحوه مصرف کود نیتروژنی بر عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 369-376]

م

 • مازندرانی، معصومه معرفی گیاهان داروئی کوهستان زیارت گرگان [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 39-58]
 • متین، ابوالقاسم تاثیرنحوه مصرف کود نیتروژنی بر عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 369-376]
 • مجد، احمد مقایسه اسانس چهار جمعیت از گیاه (Thymus kotschyanus ) در شرایط کشت مزرعه و گلخانه. [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 159-169]
 • مرادشاهی، علی بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه مورخوش ( Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo ) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 277-289]
 • میرزا، مهدی شناسایی و بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Scutellaria pinnatifida Arth.et Hamilt [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 417-423]
 • میرزا، مهدی شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Bothriochloa ischaemum L. [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 191-197]
 • میرزایی ندوشن، حسین مقایسه اسانس چهار جمعیت از گیاه (Thymus kotschyanus ) در شرایط کشت مزرعه و گلخانه. [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 159-169]
 • مهرپور، شهین مقایسه اسانس چهار جمعیت از گیاه (Thymus kotschyanus ) در شرایط کشت مزرعه و گلخانه. [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 159-169]
 • موسوی، احمد گیاهان دارویی استان زنجان [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 345-368]

ن

 • نادری حاجی باقرکندی، محمود بررسی فیتوشیمیایی گل گاوزبان Echium amoenum [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 377-383]
 • نادری حاجی باقر کندی، محمود عناصر معدنی در ژنوتیپ های مختلف Rosa damascena Mill. استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 291-299]
 • ناصری، احمد گیاهان دارویی استان کرمان [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 487-532]
 • ناصری، محسن مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره Ruta graveolens و جنتامایسین بر پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 171-180]
 • نیاکان، مریم اثر نسبتهای مختلف سه کود N,P,K بر وزن تر،وزن خشک ، سطح برگ و میزان اسانس گیاه نعناع فلفلی Mentha piperita L [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 131-148]
 • نجف پورنوایی، مهردخت شناسایی و بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Scutellaria pinnatifida Arth.et Hamilt [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 417-423]
 • نجف پور نوایی، مهردخت شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Bothriochloa ischaemum L. [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 191-197]
 • نصر آبادی، ملیحه تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سبز درخت گردو ( .juglans regia L ) توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 323-331]