تولید هیپریسین در ازای مصرف بهینه نیتروژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اعضاء هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

به منظور تشخیص بهتر میزان مصرف نیتروژن در اکوسیستم زراعی و کود پذیری گیاه دارویی گل راعی (Hypericum perforatum) طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار در سالهای 1377 و 78 اجرا شد. در این بررسی، 2 سطح کودی بالاتر ، 2 سطح پایینتر از حد متوسط مورد مصرف معمول، یک سطح متوسط و شاهد بدون کود در نظر گرفته شد و تیمارها  مصرف مقادیر 0- 30- 60- 90- 120 و 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بودند.  در سال اول و دوم آزمایش مقادیر ماده خشک سرشاخه‌های گل راعی تفاوتی را در برداشت اول در بین مقادیر 150، 120 و 90 کیلوگرم نیتروژن نشان نداد.. در  سال اول مقادیر هیپریسین و عملکرد هیپریسین در ازای مصرف 150، 120 و 60 کیلوگرم نیتروژن در برداشت اول از نظر آماری متفاوت نبود.. در سال 78 میزان هیپریسین تولیدی در برداشت اول در ازای مصرف 150 کیلوگرم در هکتار و در بردا شت دوم در ازای مصرف 90 کیلوگرم در هکتار در بالاترین حد قرار داشت. در این سال عملکرد هیپریسین به ازای مصرف 90، 120 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در هر دو برداشت اول و دوم تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. در برداشت اول از سال 78 بالاترین شاخص برداشت در تیمار شاهد با 37 درصد و کمترین آن در تیمار حداکثر مصرف نیتروژن با 27.7 درصد بدست آمد. بدین ترتیب برای دستیابی به عملکرد بالای هیپریسین و اجتناب از مصرف مقادیر بالای کودهای شیمیایی نیتروژنه، میتوان حدود متوسط نیتروژن ( 90 - 60 1-kgNha ) را مصرف نمود. زیرا گل راعی به دلیل طبیعی بودن، کودپذیری زیادی ندارد.

کلیدواژه‌ها


- آزادی، ر(1376). بررسی تاگزونومی تیره گل راعی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، 135 ص.
- آزادی، ر(1378). فلور ایران. تیره گل راعی، شماره 27، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 62ص.
- تهرانی، م م ( 1377). نیترات از دیدگاه کشاورزی و محیط زیست. مجله زیتون (ویژه  نامه کاهش   مصرف سموم و ا ستفاده بهینه از کودها) ، 6 : 51-48.
- شریفی عاشور آبادی، ا (1377). بررسی حاصلخیزی خاک در اکوسیستمهای زراعی. پایان نامه دکتری زراعت،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، 248 ص.
- صالح راستین، ن (1357). بیولوژی خاک. انتشارات دانشگاه تهران، 482 ص.
- صمصام شریعت، ه (1374). پرورش و تکثیر گیاهان داروئی.  انتشارات مانی، اصفهان، 420ص.
- کوچکی، ع،  سلطانی، ا و عزیزی ، م (1376). اکوفیزیولوژی گیاهی. ( تالیف والتر لارچر)، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 271ص.
- ملکوتی، ج (1373). حاصلخیزی خاکهای مناطق خشک. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ، 494 ص.
- ملکوتی، ج (1375). کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد یا بهینه سازی مصرف کود در ایران. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. 79 ص زیتون (ویژه نامه ملکوتی، ج 1377. ضرورت کنترل نیترات در سبزیها از طریق مصرف بهینه کود. کاهش مصرف سموم و استفاده بهینه از کودها)، 6: 54-52.
 - Bomme, U. 1987. Cultivation of St. John s wort is not easy. Dlz-die Landtechnische- Zeitschrift, 38: 63-64. 
- Brinton, W.F.J. 1979. Effects of organic and inorganic fertilizer on soil crops. Misc. Publication. No.1.
- Cromton, C.W., Hall, I. V., Jensen, K.I.N. and Hildebrand, P. 1988. The biology of Canadian weeds, Hypericum perforatum L. Canadian Journal of Plant Science, 68: 149-162.
- Dragland, S. 1996. Trial cultivation of St.John s wort (Hypericum perforatum). Norsk Landbruksforsking, 10: 175-180.
- Edwards, C.A. 1980. Interactings between agricultural practice and earthworms. in:soil biology as related Land use practices. Ed. Pindal, D.L.PD. 3-12. proc. vllintl. Soilzool. ollog. EPA. Washington, Dc.
- Francis, C.A., Bulter Flora, C., king, L.D. 1990. Sustainable agriculture in temperate zones. John willey & sons, INC. 487.
- Galambosi, B. 1993. Consideration and experience regarding the cultivation of medicinal wildflowers in Finland. Aquilo Ser Botanica, 31: 161-166.
- Holst, P. J. and Campbell, M. H. 1987. The role of goat in the control of weed of pastures. Temperate pastures, their production use and management. pp. 263-266.
- Kartnig, T. and Heydel, B. 1993. Effects of visible and ultraviolet light on the production of hypericin and flavonoids in cell cultures of Hypericum perforatum. Planta Medica, 59: 654
- Kheir, N.F. Hanafu Ahmaed, A., Abouel, A.H, Hossein, E.A. and Harb, E.M.Z. 1991. physiological studies on the hazardous nitrate accumulation in some vegetables. Bull. Fac of Agricultural university of cairo, Egypt. 45: 557-576.
- Kordana, S. and Zalecki, R. 1996. Research on the cultivation of Hypericum perforatum L. Herba- Polanica, 42: 144-150.
- Lake, R. 1997. The power of medicinal plants. Alive, Canadian Journal of Health and Nutrition, 175:13.
- Leiser, A. L. and volkman, B. 1994. Relationship between fertilizer , nutrient with draval and composition of different medicinal plants in a pot experiment. Kongressband vom, 19-24, 9,1994 in Jena.
- Mitich, L. W. 1994. Intriguing world of weed common St.John s wort. Weed Technology, 8: 658- 661.
- Moor, R. M., Williams, J. D. and Nicolls, A.O. 1989. Competition between Trifolium subtranium L. and established seedling of Hypericum perforatum var. angustifolium. Australian Journal of Agriculture Research, 40: 1050-1055.
- Noack, K. 1993. Hypericum-Kreuzungen forpfluazung and Bastarde von Hypericum perforatum. L. Zeitsch. Vereb, 76: 569-602.
- Pokorna, K. 1984. Effects of long term fertilization on the dynamics of changes of soil organic matter. zbl. Microbiology, 139:497-504. 
- Southwell, J.A. and Campbel, M.H. 1991. Hypericin content variation in  Hypericum perforatum in Australia. Phyochmistry, 30: 475-478.
- Zalecki, R. 1984. Common St. John s wort (Hypericum perforatum)  cultivation (fertilization). Wiadomosci - Zielarskie (poland), 26: 1-2.