دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 26، بهمن 1383، صفحه 397-571 
شناسایی کاروتنوئیدهای گلیکوزیدی زعفران (Croucus sativus.L) به روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)

صفحه 407-416

ابوالفضل کمرکی فراهانی؛ پروین بقایی؛ محمدباقر رضایی؛ کامکار جایمند


اسانس Satureja bachtiarica Bunge به عنوان منبعی غنی از کارواکرول

صفحه 425-439

فاطمه سفیدکن؛ زیبا جمزاد؛ محمدمهدی برازنده


تولید هیپریسین در ازای مصرف بهینه نیتروژن

صفحه 441-455

محمدحسین لباسچی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ بهلول عباس زاده


اثر فعالیت ضد باکتریایی اسانس Salvia officinalis L

صفحه 457-468

زهرا آبروش؛ محمدباقر رضایی؛ فاطمه اشرفی


بررسی ترکیبهای روغن اسانسیEucalyptus porosa

صفحه 469-476

محمدحسن عصاره؛ محمد مهدی برازنده؛ کامکار جایمند


اثر ضد دردی عصاره متانولی دانه گشنیز (Coriandrum Sativum)در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی

صفحه 477-486

مهرداد روغنی؛ توراندخت بلوچ‌ نژاد مجرد؛ علی باقری؛ سیدمسعود اطیابی


گیاهان دارویی استان کرمان

صفحه 487-532

سیروس صابر آملی؛ احمد ناصری؛ غلامحسین رحمانی؛ عهدیه کالیراد


بررسی تنوع ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب ایران درتولید اسانس

صفحه 533-545

سیدرضا طیائی عقدائی؛ محمدباقر رضایی؛ کامکار جایمند