دوره و شماره: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 96، مهر و آبان 1398، صفحه 539-716 
3. بهینه‌سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedttsch.)

صفحه 551-564

مبارکه طالع زاده؛ احمد نظامی؛ مهدی پارسا؛ جعفر نباتی؛ رضا توکل افشاری


6. بررسی اثر عصاره چند گیاه دارویی بر مهار قارچ Alternaria solani عامل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی

صفحه 588-600

صدیقه اسمعیلی؛ مریم رفیعی؛ مهدی صیدی؛ سیامک بیگی؛ زهرا طهماسبی؛ میثم محمدی؛ مهرداد کهزادیان