دوره و شماره: دوره 32، شماره 5 - شماره پیاپی 79، آذر و دی 1395، صفحه 743-935