دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 13، مرداد و شهریور 1381، صفحه 1-95 
شناسایی رویشگاهها و پراکندگی گونه‌های مولد باریجه در استان تهران

صفحه 25-40

محمد دینی؛ پرویز باباخانلو؛ محمدمسعود علیها؛ مصطفی گلی پور