دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 5، فروردین و اردیبهشت 1379، صفحه 1-152 
تغییرات مقدار کل آلکالوئیدهای گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) در واکنش به مقادیر مختلف کود ازته

صفحه 61-112

عباس زارع زاده؛ بهمن خلدبرین؛ علی مراد شاهی؛ پرویز باباخانلو؛ هما رجائی