دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 15، آذر و دی 1381، صفحه 1-89 
اندازه‌گیری کربوهیدارتهای محلول در ژل گیاه صبر (Aloe vera (L.) Burm. F)

صفحه 83-89

محمدباقر رضایی؛ محمود محمود نادری حاجی باقرکندی؛ محمود معلمی