دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 18، بهمن و اسفند 1381، صفحه 1-143 
بررسی تأثیر سیستمهای مختلف تغذیه بر عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه دارویی زنیان

صفحه 89-109

احمد اکبری نیا؛ امیر قلاوند؛ زین‌ العابدین طهماسبی؛ فاطمه سفیدکن؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ محمدباقر رضایی