دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 30، بهمن 1384، صفحه 425-598 
بررسی و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس برگ Eucalyptus stricklandii Maiden و Eucalyptus erythrocorys F. Muell.

صفحه 443-452

کامکار جایمند؛ محمدحسن عصاره؛ محمدباقر رضایی؛ محمدمهدی برازنده


بررسی ترکیبهای شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان Nepeta fissa C. A. Mey. و Salvia chloroleuca Rech. f. & Aell.

صفحه 453-464

فاطمه علیشاهی نورانی؛ فاطمه سفیدکن؛ مرتضی یوسف زادی؛ سمیه نعمتی؛ مریم خواجه پیری


اثر تاریخ کاشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه Foeniculum vulgare cv.soroksari

صفحه 465-479

رضا امیدبیگی؛ کریم صدرایی منجیلی؛ فاطمه سفیدکن


تعیین مناسبترین مدت سرمادهی و عمق کاشت بذر وشا (.Dorema ammoniacum D. Don)

صفحه 517-534

بهناز علیجان پور؛ پرویز باباخانلو؛ فرهاد آژیر؛ رضا حبیبی