دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 10، مهر و آبان 1380، صفحه 1-141 
بررسی منابع تولید کننده شیر خشت در استان تهران

صفحه 1-26

محمد دینی؛ پرویز باباخانلو؛ محمود محمدی؛ مصطفی گلی پور


تاثیر کودهای آلی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد و مواد موثر گل راعی

صفحه 39-64

محمدحسین لباسچی؛ ابوالقاسم متین؛ غلامرضا امین؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ لطیفه احمدی


بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس بابونه .Mathricaria chamomilla L

صفحه 105-125

کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی؛ فاطمه عسگری؛ سعیده مشکی زاده