دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 12، خرداد و تیر 1381، صفحه 1-153 
بررسی تاثیر پرتوهای فرابنفش بر کمیت وکیفیت اسانس گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill.)) درمراحل مختلف رویشی

صفحه 1-27

محمدباقر رضایی؛ کامکار جایمند؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهدخت مداح؛ احمد مجد


بررسی منابع تولیدکننده شکر تیغال در استان تهران

صفحه 67-85

محمد دینی؛ پرویز باباخانلو؛ محمود محمدی؛ مصطفی گلی پور