نمایه نویسندگان

ب

 • باباخانلو، پرویز شناسایی رویشگاهها و پراکندگی گونه‌های مولد باریجه در استان تهران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 25-40]
 • باهرنیک، زهرا فعالیت ضد میکروبی اسانس گیاه مرزه (Satureja laxiflora G. koch) قبل و بعد از گلدهی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 59-67]
 • باهرنیک، زهرا بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس Trachyspermum copticum L. Link [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 69-79]
 • برازنده، محمدمهدی بررسی کمی و کیفی اسانس گل اروانه زیبا (Hymenocrater elegans Bunge) [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 1-9]

ت

 • تیموری، مریم فعالیت ضد میکروبی اسانس گیاه مرزه (Satureja laxiflora G. koch) قبل و بعد از گلدهی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 59-67]

ج

 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای اسانس بابونه دارویی (Matricaria chamomilla L.) در مناطق تهران، همدان و کازرون [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 11-24]

د

 • دینی، محمد شناسایی رویشگاهها و پراکندگی گونه‌های مولد باریجه در استان تهران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 25-40]

ر

 • رضایی، محمدباقر بررسی ترکیبهای اسانس بابونه دارویی (Matricaria chamomilla L.) در مناطق تهران، همدان و کازرون [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 11-24]
 • رضایی، محمدباقر استخراج وتعیین میزان املاح درگل گاو زبان Echium amoenum Fisch.and Mey. [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 51-57]

ع

 • علیها، محمدمسعود شناسایی رویشگاهها و پراکندگی گونه‌های مولد باریجه در استان تهران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 25-40]

ق

 • قلیچ نیا، حسن بررسی پراکنش و اکولوژی 36 گونه گیاهی اسانس دار در استان مازندران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 81-95]

گ

 • گلی پور، مصطفی شناسایی رویشگاهها و پراکندگی گونه‌های مولد باریجه در استان تهران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 25-40]

م

 • میرزا، مهدی فعالیت ضد میکروبی اسانس گیاه مرزه (Satureja laxiflora G. koch) قبل و بعد از گلدهی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 59-67]
 • میرزا، مهدی بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس Trachyspermum copticum L. Link [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 69-79]

ن