نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، لطیفه شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس برگ و میوه گیاه دارویی پنج انگشت Vitex Pseudo - negundo [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 114-125]
 • احمدی، لطیفه محاسبه شاخص کواتس ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس گیاهان معطر و دارویی با ستون DB-5 [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 126-149]

ب

 • باباخانلو، پرویز تغییرات مقدار کل آلکالوئیدهای گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) در واکنش به مقادیر مختلف کود ازته [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 61-112]

ج

 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه های بومادران بیابانی، زرد و زاگرسی Achillea albicaulis C.A. Mey, Achillea bibersteinii, Achillea filipendula Lam [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 27-46]

خ

 • خلدبرین، بهمن تغییرات مقدار کل آلکالوئیدهای گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) در واکنش به مقادیر مختلف کود ازته [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 61-112]

ر

 • رجائی، هما تغییرات مقدار کل آلکالوئیدهای گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) در واکنش به مقادیر مختلف کود ازته [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 61-112]
 • رضایی، محمدباقر بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه های بومادران بیابانی، زرد و زاگرسی Achillea albicaulis C.A. Mey, Achillea bibersteinii, Achillea filipendula Lam [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 27-46]

ز

 • زارع زاده، عباس تغییرات مقدار کل آلکالوئیدهای گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) در واکنش به مقادیر مختلف کود ازته [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 61-112]

س

 • سفیدکن، فاطمه بررسی ترکیبهای تشکیل دهنده روغن اسانسی اندامهای هوایی و بذر گیاه جاشیرPrangos ferulacea (L.) Lindly [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 47-60]

م

 • مراد شاهی، علی تغییرات مقدار کل آلکالوئیدهای گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) در واکنش به مقادیر مختلف کود ازته [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 61-112]
 • میرزا، مهدی محاسبه شاخص کواتس ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس گیاهان معطر و دارویی با ستون DB-5 [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 126-149]

ن

 • نجف پور نوایی، مهردخت بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس دار روی سه جنس Nepeta, Mentha و Thymus در استان تهران [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 1-25]