دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 8، خرداد و تیر 1380، صفحه 1-146 
2. اثر پرتوهای فرابنفش بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه نعناع (.Mentha spicata L)

صفحه 1-15

شهین مهرپور؛ محمدباقر رضایی؛ احمد مجد؛ کامکار جایمند