دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 3، فروردین و اردیبهشت 1378، صفحه 1-131 
معرفی 42 گونه گیاه دارویی از زیر حوزه گله بر اسد آباد

صفحه 107-131

رمضان کلوندی؛ مرتضی عطری؛ کیوان صفی خانی