ارزیابی برخی عوامل مؤثر بر میزان عصاره و ترکیب‌های فنولی پوست سبز گردو (Juglans regia L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

پوست سبز گردو حاوی ترکیب‌های فنولی می‌باشد که باعث کاهش بیماریهای قلبی- عروقی، جلوگیری از اکسایش LDL در سلول، جلوگیری از سرطان‌های مختلف و جلوگیری از جهش‌زایی، جلوگیری از فعالیت اکسایش لیپیدها گردیده و به‌عنوان عوامل ضدمیکروبی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش، اثر چند عامل شامل آنزیم‌بری، غلظت حلال، زمان برداشت، زمان استخراج و روش استخراج بررسی گردید. ترکیب‌های فنولی پوست سبز گردو، با استفاده از متانول خالص، 80 % و 60 % و به روشهای خیساندن، سوکسله، فراصوت و مایکروویو از پوست سبز گردوی برداشت شده در تیر، مرداد و شهریورماه استخراج گردید. نتایج نشان داد که تیمار آنزیم‌بری به‌طور معنی‌داری (p<0.05) بر میزان ترکیب‌های فنولی استخراج شده تأثیر دارد. همچنین بهترین زمان برداشت پیش از رسیدن کامل میوه گردو و در ماه تیر بود. بنابراین استخراج به روش مایکروویو و با متانول 60% به‌طور معنی‌داری نسبت به روشهای دیگر مؤثرتر است.

کلیدواژه‌ها