کلیدواژه‌ها = متابولیت‌های ثانویه
تعداد مقالات: 5
2. عملکرد کمّی و کیفی کنگرفرنگی (Cynara cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori) تحت تأثیر تراکم بوته و رقابت علف‌های هرز

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 819-833

صبا سیادت جمیان؛ مجید آقاعلیخانی؛ علی مختصی بیدگلی


3. بررسی تغییرات عملکرد و اجزای اسانس گیاه Hyssopus officinalis L. تحت تأثیر محلول‌پاشی عناصر روی، آهن و منگنز

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 131-143

محمد امینی؛ سعید یوسف زاده؛ کمال سادات اسیلان


4. تأثیر سویه های مختلف اگروباکتریوم بر القای ریشه های موئین و میزان فنل و پلی ساکارید کل در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench)

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 90-102

مریم نوری؛ شاهرخ قرنجیک؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور