دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تابستان 1383، صفحه 131-247 
4. مقایسه اسانس چهار جمعیت از گیاه (Thymus kotschyanus ) در شرایط کشت مزرعه و گلخانه.

صفحه 159-169

شهین مهرپور؛ فاطمه سفیدکن؛ حسین میرزایی ندوشن؛ احمد مجد


5. مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره Ruta graveolens و جنتامایسین بر پسودوموناس آئروجینوزا

صفحه 171-180

پرویز اولیاء؛ حوریه صادری؛ سید احمد طباطبایی‌نژاد؛ محسن ناصری؛ محمدباقر رضایی


7. شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Bothriochloa ischaemum L.

صفحه 191-197

مهدی میرزا؛ مهردخت نجف پور نوایی؛ محمد دینی


9. گیاهان داروئی استان بوشهر

صفحه 213-227

کهزاد سرطاوی؛ فاطمه غلامیان