دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 25، پاییز 1383، صفحه 249-395 
3. بررسی تغییرات متابولیسمی حاصل از تنشهای خشکی درگیاه مرزه (Satureja hortensis L.)

صفحه 263-275

زهرا باهر نیک؛ محمد باقر رضائی؛ مه لقا قربانلی؛ فاطمه عسگری؛ محمد کاظم عراقی


4. بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه مورخوش ( Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo )

صفحه 277-289

محمدامین سلطانی پور؛ محمدباقر رضایی؛ علی مرادشاهی


5. عناصر معدنی در ژنوتیپ های مختلف Rosa damascena Mill. استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان

صفحه 291-299

محمدباقر رضایی؛ محمود نادری حاجی باقر کندی؛ سید رضا طبایی عقدائی


8. تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سبز درخت گردو ( .juglans regia L ) توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

صفحه 323-331

کامکار جایمند؛ پروین بقایی؛ محمد باقر رضایی؛ سید ابوالفضل سجادی پور؛ ملیحه نصر آبادی


11. تاثیرنحوه مصرف کود نیتروژنی بر عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis)

صفحه 369-376

ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ ابوالقاسم متین؛ محمد حسین لباسچی؛ بهلول عباس زاده


12. بررسی فیتوشیمیایی گل گاوزبان Echium amoenum

صفحه 377-383

محمود نادری حاجی باقرکندی؛ محمد باقر رضایی