دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 7، فروردین و اردیبهشت 1380، صفحه 1-160 
2. بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد رازیانه

صفحه 1-26

ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ امیر قلاوند؛ قربان نورمحمدی؛ ابوالقاسم متین؛ غلامرضا امین؛ پرویز باباخانلو؛ محمدحسین لباسچی؛ فاطمه سفیدکن


9. بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس پوست میوه و برگ بنه Pistacia atlantica subsp. mutica

صفحه 129-141

کامکار جایمند؛ محمد باقر رضایی؛ یحیی دهقانی شورکی