دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 7، فروردین و اردیبهشت 1380، صفحه 1-160 
بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد رازیانه

صفحه 1-26

ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ امیر قلاوند؛ قربان نورمحمدی؛ ابوالقاسم متین؛ غلامرضا امین؛ پرویز باباخانلو؛ محمدحسین لباسچی؛ فاطمه سفیدکن