دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهمن و اسفند 1381، صفحه 1-196 
2. باریجه

صفحه 1-73

محمدباقر رضایی؛ فرانسواز برنار؛ سید احمد شفیعی دارابی


4. مطالعه اسانس ارس Juniperus excelsa

صفحه 119-196

پروین صالحی شانجانی؛ مهدی میرزا