دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهمن و اسفند 1380، صفحه 1-148 
بررسی اسانس پونه زیبا Mentha longiifolia (L.) Hud. Var. calliantha

صفحه 1-9

کامکار جایمند؛ مهدی میرزا؛ زیبا جمزاد؛ زهرا فاکر باهر


بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) در طی تنش خشکی در مزرعه

صفحه 37-51

زهرا فاکر باهر؛ محمدباقر رضایی؛ مهدی میرزا؛ بهلول عباس زاده


بررسی منابع تولید‌کننده بیدخشت در استان تهران

صفحه 53-71

محمد دینی؛ پرویز باباخانلو؛ محمود محمودی؛ مصطفی گلی پور


تغییرات هیپریسین در رویشگاههای مختلف گل راعی

صفحه 87-101

محمد حسین لباسچی؛ ابراهیم عاشور آبادی