نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، کیوان تاثیر روش اسانس گیری بر کمیت و ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس اوکالیپتوس کامالدولنسیس از ایران [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 103-119]

ا

 • احمدی، لطیفه بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس زیره سیاه (.Carum carvi L) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 121-133]
 • اکبری نیا، احمد بررسی مراحل فنولوژیکی تعدادی از گیاهان دارویی در قزوین [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 17-25]

ب

 • برازنده، محمدمهدی تاثیر روش اسانس گیری بر کمیت و ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس اوکالیپتوس کامالدولنسیس از ایران [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 103-119]

ج

 • جایمند، کامکار اثر پرتوهای فرابنفش بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه نعناع (.Mentha spicata L) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 1-15]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس زنجبیل شامی (Inula helenium L.) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 135-148]

د

 • دینی، محمد بررسی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس کزل Diplotaenia damavandica Mozaffarian Hudge & Lamond [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 91-102]

ر

 • رضایی، محمدباقر اثر پرتوهای فرابنفش بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه نعناع (.Mentha spicata L) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 1-15]
 • رضایی، محمدباقر تاثیر روش اسانس گیری بر کمیت و ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس اوکالیپتوس کامالدولنسیس از ایران [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 103-119]

س

 • سفیدکن، فاطمه بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در عصاره گل یاس بنفش .Syringa vulgaris L [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 27-43]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی اسانس شوید ایران (.Anethum graveolens L) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 45-62]
 • سلطانی پور، محمدامین گیاهان دارویی استان هرمزگان [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 63-90]

ش

 • شاکر، حسین تاثیر روش اسانس گیری بر کمیت و ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس اوکالیپتوس کامالدولنسیس از ایران [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 103-119]

ع

 • عسگری، فاطمه بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در عصاره گل یاس بنفش .Syringa vulgaris L [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 27-43]

ف

 • فرج اللهی، اصغر بررسی مراحل فنولوژیکی تعدادی از گیاهان دارویی در قزوین [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 17-25]

م

 • مجد، احمد اثر پرتوهای فرابنفش بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه نعناع (.Mentha spicata L) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 1-15]
 • میرزا، مهدی بررسی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس کزل Diplotaenia damavandica Mozaffarian Hudge & Lamond [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 91-102]
 • مهرپور، شهین اثر پرتوهای فرابنفش بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه نعناع (.Mentha spicata L) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 1-15]