بررسی روشهای کاشت گیاه دارویی رازک (Humulus Lupulus L.) در گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده

رازک (Humulus lupulus L.) گیاهیست دائمی از تیره شاهدانه (Cannabaceae)، که در بیشتر نقاط جهان جهت استفاده دارویی و صنعتی کشت می‌گردد. این گونه در استان گلستان به‌صورت وحشی رویش دارد. این بررسی، به منظور دستیابی به بهترین روش کاشت گیاه رازک در گرگان انجام شد. این پژوهش از سال 1379 به مدت سه سال اجرا شد. در این تحقیق چهار روش کاشت شامل: 1- بذرکاری 2- قلمه 3- پاجوش و 4- خوابانیدن در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از نظر استقرار گیاه، روشهای پاجوش، خوابانیدن و بذرکاری نسبت به روش قلمه اختلاف معنی‌داری داشتند (01/0>p). از نظر میزان عملکرد رازک روشهای پاجوش و خوابانیدن به‌ترتیب با 1610 و 1338 کیلوگرم در هکتار نسبت به روشهای بذرکاری و قلمه با 687 و 5/28 کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی‌داری داشتند (01/0>p). در مجموع روش پاجوش با توجه به استقرار مناسب و عملکرد بالا نسبت به 3 روش دیگر برای کاشت در گرگان توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها