همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22092/ijmapr.2022.358971.3183

چکیده

آویشن زوفایی (Thymbra spicata L.) گیاهی از خانواده نعنا (Lamiaceae) است که در مناطق وسیعی از ایران پراکنش دارد. در این مطالعه اکوتیپ‌های مختلف آویشن زوفایی از سه منطقه مختلف در سطح استان ایلام جمع‌آوری گردید و میزان فنول و فلاونویید کل، فعالیت پاداکسایشی، بازدهی اسانس و همچنین میزان ترکیب‌های اسانس با استفاده از دستگاه‌های GC و GC-MS ارزیابی شد. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‌داری بین محتوای فنول و فلاونویید کل با فعالیت پاداکسایشی مشاهده گردید، به‌طوری که عصاره آویشن زوفایی جمع‌آوری شده از کوه مانشت با محتوای فنول و فلاونویید بالا دارای بیشترین فعالیت پاداکسایشی بود. ترکیب اصلی اسانس آویشن زوفایی جمع‌آوری شده در مناطق مختلف با شرایط اکولوژیکی مختلف تیمول می‌باشد که در محدوده بین 22.6% تا 40.7% متغیر بود. دیگر ترکیب‌های اصلی جمع‌آوری شده از مناطق مختلف کارواکرول، پارا-سیمن و گاما-ترپینن بودند. نتایج نشان داد که نمونه آویشن زوفایی جمع‌آوری شده از منطقه کاوران دارای بیشترین درصد اسانس (با میانگین 2.4%) و نمونه جمع‌آوری شده از کوه مانشت دارای کمترین درصد اسانس (با میانگین 1.4%) بودند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که بازدهی اسانس و میزان کمّی و کیفی ترکیب‌های اسانس نه تنها به عوامل ژنتیکی بلکه به عوامل اکولوژیکی و محیطی ازجمله ارتفاع از سطح دریا، میانگین دمای سالیانه و بارش سالیانه بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

- Alizadeh, A., 2017. Essential oil constituents, phenolic content and antioxidant activity of two endemic Satureja species from Iran. Bangladesh Journal of Botany, 46(3): 925-931.
- Barakat, A., Wakim, L.H., Apostolides, N.A., Srour, G. and El Beyrouthy, M., 2013. Variation in the essential oils of Thymbra spicata L. growing wild in Lebanon according to the date of harvest. Journal of Essential Oil Research, 25(6): 506-511.
- Burits, M. and Bucar, F., 2000. Antioxidant activity of Nigella sativa essential oil. Phytotherapy Research, 14(5): 323-328.
- Ibanez, J. and Usubillaga, A., 2006. The essential oil of Espeletia schultzii of different altitudinal populations. Flavour and Fragrance Journal, 21(2): 286-289.
- Lenucci, M.S., Cadinu, D., Taurino, M., Piro, G. and Dalessandro, G., 2006. Antioxidant composition in cherry and high-pigment tomato cultivars. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(7): 2606-2613.
- Kirkan, B., Sarikurkcu, C. and Amarowicz, R., 2019. Composition, and antioxidant and enzyme‐inhibition activities, of essential oils from Satureja thymbra and Thymbra spicata var. spicata. Flavour and Fragrance Journal, 34(6): 436-442.
- Kizil, S., 2010. Determination of essential oil variations of Thymbra spicata var. spicata L. naturally growing in the wild flora of East Mediterranean and Southeastern Anatolia regions of Turkey. Industrial Crops and Products, 32(3): 593-600.
- Kouyakhi, E.T., Naghavi, M.R. and Alayhs, M., 2008. Study of the essential oil variation of Ferula gummosa samples from Iran. Chemistry of Natural Compounds, 44(1): 124-126.
- Naghdi Badi, H., Abdollahi, M., Mehrafarin, A., Ghorbanpour, M., Tolyat, M. and Qaderi, A., 2017. An overview on two valuable natural and bioactive compounds, thymol and carvacrol, in medicinal plants. Journal of Medicinal Plants, 16(63): 1-32.
- Markovic, T., Chatzopoulou, P., Šiljegović, J., Nikolić, M., Glamočlija, J., Ćirić, A. and Soković, M., 2011. Chemical analysis and antimicrobial activities of the essential oils of Satureja thymbra L. and Thymbra spicata L. and their main components. Archives of Biological Sciences, 63(2): 457-464.
- Masibo, M. and He, Q., 2008. Major mango polyphenols and their potential significance to human health. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 7(4): 309-319.
- Omer, E.A., 1999. Response of wild Egyptian oregano to nitrogen fertilization in a sandy soil. Journal of Plant Nutrition, 22(1): 103-114.
- Pulido, R., Bravo, L. and Saura-Calixto, F., 2000. Antioxidant activity of dietary polyphenols as determined by a modified ferric reducing/antioxidant power assay. Journal of agricultural and food chemistry, 48(8): 3396-3402.
- Laura, A., Moreno-Escamilla, J.O., Rodrigo-García, J. and Alvarez-Parrilla, E., 2019. Phenolic compounds: 253-271. In: Yahia, E. and Carrillo-Lopez, A., (Eds.). Postharvest Physiology and Biochemistry of Fruits and Vegetables. Woodhead Publishing, 510p.
- Sarikaya, A.G., 2019. Leaf and Flower Volatile Oil Components of Two Thyme Taxa Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata L. in Turkey. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 17: 346-350.
- Stefanaki, A., Cook, C.M., Lanaras, T. and Kokkini, S., 2018. Essential oil variation of Thymbra spicata L. (Lamiaceae), an East Mediterranean “oregano” herb. Biochemical Systematics and Ecology, 80: 63-69.
- Tsantili, E., Shin, Y., Nock, J.F. and Watkins, C.B. 2010. Antioxidant concentrations during chilling injury development in peaches. Postharvest Biology and Technology, 57(1): 27-34.
- Tumen, G., Ermin, N., Özek, T., Kürkçüoglu, M. and Baser, K.H.C., 1994. Composition of essential oils from two varieties of Thymbra spicata L. Journal of Essential Oil Research, 6(5): 463-468.
- Vokou, D., Kokkini, S. and Bessiere, J.M., 1993. Geographic variation of Greek oregano (Origanum vulgare ssp. hirtum) essential oils. Biochemical Systematics and Ecology, 21(2): 287-295.
- Wijeratne, S.S., Abou-Zaid, M.M. and Shahidi, F., 2006. Antioxidant polyphenols in almond and its coproducts. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(2): 312-318.