نویسنده = سیدرضا طبایی عقدایی
بررسی و مقایسه کمّی و کیفی اسانس چهار اکسشن از مرزه (Satureja macrantha C. A. Mey.) در سال‌های مختلف پس از کشت در شرایط آب و هوایی تهران

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 150-164

فاطمه سفیدکن؛ اسرین حیدری؛ مریم کسیانی اول؛ سیدرضا طبایی عقدایی؛ محمود نادری


استخراج و اندازه‌گیری ترکیبهای فلاونوییدی کامفرول و کوئرستین در گلبرگ ده ژنوتیپ از گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) از مناطق غربی ایران

دوره 25، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 547-555

کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی؛ محمدحسن عصاره؛ سیدرضا طبایی عقدایی؛ سعیده مشکی‌زاده


مطالعه روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد گل در ژنوتیپ‌های گل محمدی Rosa damascena Mill.

دوره 23، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 195-203

حسین زینلی؛ سیدرضا طبایی عقدایی؛ مسعود عسگرزاده؛ عباس کیانی‌پور؛ مرتضی ابطحی


ارزیابی عملکرد و اجزای آن در اکسشن‌های گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در استان کرمان

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 100-110

محمدرضا کدوری؛ سیدرضا طبایی عقدایی