دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 16، بهمن و اسفند 1381، صفحه 1-99 
3. فهرست کاربردی گیاهان

صفحه 41-99

محمد دینی؛ پرویز باباخانلو