نمایه نویسندگان

ب

 • باباخانلو، پرویز بررسی منابع تولید‌کننده بیدخشت در استان تهران [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 53-71]

ج

 • جایمند، کامکار بررسی اسانس پونه زیبا Mentha longiifolia (L.) Hud. Var. calliantha [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 1-9]
 • جایمند، کامکار تاثیر زمان جمع‌آوری بر میزان اسانس و ترکیبهای شیمیایی اندامهای گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill. [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 11-23]
 • جاویدتاش، ایرج گیاهان دارویی استان فارس [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 103-148]
 • جمزاد، زیبا بررسی اسانس پونه زیبا Mentha longiifolia (L.) Hud. Var. calliantha [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 1-9]

د

 • دینی، محمد بررسی منابع تولید‌کننده بیدخشت در استان تهران [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 53-71]

ر

 • رضایی، محمدباقر تاثیر زمان جمع‌آوری بر میزان اسانس و ترکیبهای شیمیایی اندامهای گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill. [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 11-23]
 • رضایی، محمدباقر بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) در طی تنش خشکی در مزرعه [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 37-51]

س

 • سفیدکن، فاطمه بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در روغن اسانسی پاپهن Lomatopodium staurophyllum (Rech. F.) Rech. F. [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 73-85]

ع

 • عاشور آبادی، ابراهیم تغییرات هیپریسین در رویشگاههای مختلف گل راعی [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 87-101]
 • عباس زاده، بهلول بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) در طی تنش خشکی در مزرعه [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 37-51]

ف

 • فاکر باهر، زهرا بررسی اسانس پونه زیبا Mentha longiifolia (L.) Hud. Var. calliantha [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 1-9]
 • فاکر باهر، زهرا بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) در طی تنش خشکی در مزرعه [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 37-51]

گ

 • گلی پور، مصطفی بررسی منابع تولید‌کننده بیدخشت در استان تهران [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 53-71]

ل

 • لباسچی، محمد حسین تغییرات هیپریسین در رویشگاههای مختلف گل راعی [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 87-101]

م

 • مجد، احمد تاثیر زمان جمع‌آوری بر میزان اسانس و ترکیبهای شیمیایی اندامهای گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill. [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 11-23]
 • محمودی، محمود بررسی منابع تولید‌کننده بیدخشت در استان تهران [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 53-71]
 • مداح، مهدخت تاثیر زمان جمع‌آوری بر میزان اسانس و ترکیبهای شیمیایی اندامهای گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill. [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 11-23]
 • میرزا، مهدی بررسی اسانس پونه زیبا Mentha longiifolia (L.) Hud. Var. calliantha [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 1-9]
 • میرزا، مهدی بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) در طی تنش خشکی در مزرعه [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 37-51]

ن