اثر عصاره آویشن باغی و نعناع فلفلی و ویتامین E بر سیستم ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار در شرایط تنش گرمایی و میزان پراکسیداسیون در تخم‌مرغ‌های تولیدی در طی مدت ماندگاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، گروه پرورش و تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به منظور ارزیابی اثر عصاره الکلی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، عصاره الکلی نعناع فلفلی (Mentha piperita L..) و ویتامین E بر سیستم ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار در شرایط تنش گرمایی و میزان مالون دی‌آلدهید تخم‌مرغ‌های تولیدی در طی مدت ماندگاری، آزمایشی با استفاده از 144 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه لوهمن لایت با سن 26 هفته به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل: کنترل (بدون افزودنی)، عصاره آویشن، عصاره نعناع و ویتامین E (ppm 200) در دو دمای متفاوت سالن نگهداری مرغ‌ها (گرمای متناوب و دمای معمولی) اعمال گردید. میزان عصاره استفاده شده برای سالن خنک 1% و برای سالن گرم 6/0% به‌صورت محلول در آب آشامیدنی بود. میزان مالون دی‌آلدهید تخم‌مرغ‌های جمع‌آوری شده در پایان دوره آزمایش به‌صورت تازه و نگهداری شده به مدت 14 روز در دماهای متفاوت (4 و 27-23 درجه سلسیوس) مورد ارزیابی قرار گرفتند. قبل و 14 روز بعد از واکسیناسیون علیه بیماری نیوکاسل (لاسوتا)، خون‌گیری و میزان پاسخ ایمنی به فاکتورهای مورد بررسی تعیین شد. برای تعیین اثر عوامل مورد بررسی بر تولید آنتی‌بادی ضد گلبول قرمز خون گوسفند (SRBC) در روزهای 42 و 47 آزمایش آنتی‌ژن تزریق شد. ویتامین E باعث افزایش مقدار آنتی‌بادی علیه واکسن نیوکاسل مرغ‌های نگهداری شده در دمای خنک شد (05/0 < P). عیار آنتی‌بادی اولیه و ثانویه علیه SRBC تحت تأثیر دمای محیط به‌صورت عددی کاهش یافته بود، اما این کاهش معنی‌داری نبود. تیمارهای آزمایشی تأثیری بر عیار آنتی‌بادی علیه SRBC نداشتند (05/0<P). به‌طوری که میزان مالون دی‌آلدهید تحت تأثیر تنش دمای محیطی بالا به‌طور معنی‌دار افزایش یافت. تیمارهای آزمایشی موجب کاهش مالون دی‌آلدهید تخم‌مرغ شدند (05/0P<). به‌نحوی که مقدار مالون دی‌آلدهید در زرده تخم‌مرغ تازه و نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر ویتامین E، آویشن و نعناع کاهش یافته است (05/0P<)، در حالی‌که در تیمار ویتامین E کمترین مقدار MDA مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها