بررسی اثر مقادیر مختلف گلیسین بتایین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) تحت تنش خشکی در منطقه یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی ملاصدرا استان یزد، یزد،

2 استادیار، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

3 استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

4 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده

به منظور ارزیابی اثر ماده گلیسین بتایین بر ارقام گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) در شرایط تنش خشکی آزمایشی در سال زراعی 88-1387 به‌صورت طرح اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه مجتمع آموزش جهاد کشاورزی یزد انجام شد. سطوح مختلف تنش خشکی به‌عنوان فاکتور اصلی شامل 1- تنش کم (آبیاری بعد از 60 میلی‌متر تبخیر از سطح تشتک) 2- تنش متوسط (آبیاری بعد از 120 میلی‌متر تبخیر از سطح تشتک) 3- تنش زیاد (آبیاری بعد از 180 میلی‌متر تبخیر از سطح تشتک) و فاکتور فرعی شامل محلول‌پاشی گلیسین بتایین (بدون محلول پاشی، 2 و 4 کیلوگرم در هکتار) و ارقام (توده اصفهانی و اصلاح‌شده مجاری) بود. در این آزمایش، ارتفاع بوته، تعداد شاخه گل‌دهنده، تعداد گل در بوته، عملکرد گل خشک و محتوی رطوبت نسبی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که افزایش تنش خشکی باعث کاهش ارتفاع بوته، تعداد شاخه گل‌دهنده، تعداد گل در بوته، عملکرد گل خشک و محتوی رطوبت نسبی گردید، محلول‌پاشی 2 کیلوگرم در هکتار گلیسین بتایین در شرایط تنش خشکی از نظر صفات اندازه‌گیری بهتر از بقیه بود. بنابراین بین ارقام اختلاف معنی‌داری در صفات مورد بررسی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها