بررسی اجزای تشکیل‌دهنده و اثرهای ضدمیکروبی اسانس ده گونه اکالیپتوس بر روی Micrococcus loteus و Escherichia coli

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران

2 کارشناس ارشد، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 کارشناس، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

اسانس‌های موجود در گیاهان معطر یک دسته ارزشمند از ترکیب‌های طبیعی با خواص دارویی مختلف، ازجمله خواص ضدمیکروبی هستند. همچنین گونه‌های مختلفی از اکالیپتوس دارای اسانس هستند. در این تحقیق ضمن استخراج اسانس و شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس ده گونه اکالیپتوس شامل: Eucalyptus gilli، E. microcarpa، E. kingesmillii، E. loxophleba، E. gongylocarpa، E. salubris، E. erythrocorys، E. salmonophloia، E. spathulata و E. flocktoniae، اثر ضد میکروبی این اسانس‌ها بر علیه دو سویه میکروبی Escherichia coli (1330) و Micrococcus loteus (1110) مورد مطالعه قرار گرفت. اسانس‌ها به روش تقطیر با آب از برگهای گونه‌های مختلف اکالیپتوس تهیه و ترکیب‌های تشکیل‌دهنده آنها با استفاده از دستگاه‌های گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگراف کوپل شده با طیف‌سنج (GC/MS)، با محاسبه اندیس بازداری شناسایی شدند. اثر ضد‌میکروبی اسانس‌ها پس از رقیق کردن با دی متیل سولفوکساید با روش انتشار در آگار بررسی شد. نتایج نشان داد ترکیب اصلی و عمده همه اسانس‌ها 8،1-سینئول و آلفا-پینن بود. به‌طوری که بیشترین میزان 8،1-سینئول (1/82%) در اسانس E. kingesmillii یافت شد و کمترین میزان این ترکیب (6/59) در اسانس E. salubris وجود داشت. همچنین اسانس کلیه گونه‌های مورد بررسی اثر بازدارندگی قوی بر روی باکتریهای مورد استفاده داشتند. درحالی‌که هاله‌های عدم رشد تشکیل‌شده بر روی باکتری Micrococus loteus بین 10 تا 49 میلی‌متر و بر روی Esherichia coli قطری بین 10 تا 22 میلی‌متر داشتند.

کلیدواژه‌ها