اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تاج‌خروس (Amaranthus caudatus L.) بر کاهش برخی از ریسک فاکتورهای آترواسکلروز خرگوش‌های هایپرکلسترولمیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

هایپرکلسترولمی، رژیم‌های سرشار از کلسترول و فشارهای اکسیداتیو موجب افزایش سطح کلسترول تام و در نتیجه سبب پیشرفت آترواسکلروز می‌شوند. آنتی‌اکسیدان‌ها نقش مهمی در بازدارندگی و جمع‌آوری رادیکال‌های آزاد دارند. گیاه تاج‌خروس (Amaranthus caudatus L.) کاهش‌دهنده لیپید و یک عامل آنتی‌اکسیدانی می‌باشد. هنوز مشخص نیست که تاج‌خروس موجب کاهش آترواسکلروز می‌شود. هدف از این مطالعه نشان دادن اثر تاج‌خروش در کاهش برخی از ریسک فاکتورهای مؤثر در آترواسکلروز است که با کاهش فشارهای اکسیداتیو ارتباط دارد. در این تحقیق، خرگوش‌ها به‌طور تصادفی در 4 گروه 5 تایی تقسیم شدند. گروه اول با رژیم غذایی استاندارد به مدت 75 روز، گروه دوم با رژیم پرکلسترول (کلسترول 1% وزن غذا) به مدت 75 روز، خرگوش‌ها در گروه 3 و 4 برای 45 روز رژیم پرکلسترول 1٪ و پس از آن به‌ترتیب در گروه سوم رژیم معمولی و گروه چهارم عصاره تاج‌خروس (mg/kg.bw150) به مدت 30 روز دریافت نمودند. نمونه خون در ابتدا، 45 روز و بعد از 75 روز به‌ترتیب رژیم غذایی برای اندازه‌گیری آپولیپوپروتئین B (apoB)، مالون دی‌آلدئید (MDA)، آپولیپوپروتئین A (apoA) و OX-LDL جمع‌آوری گردید. نتایج مطالعات نشان داد که تیمار با تاج‌خروس برای 30 روز موجب کاهش معنی‌دار apoB، MDA و کاهش OX-LDL می‌شود. همچنین سطح apoA افزایش معنی‌داری داشته‌است. حیواناتی که رژیم معمولی را به مدت 30 روز دریافت کرده بودند کاهش معنی‌داری در این فاکتورها نشان ندادند. تأثیر تاج‌خروس احتمالاً به دلیل کاهش فشارهای اکسیداتیو می‌باشد و احتمالاً دارای اثر آنتی‌آتروژنیک بوده و می‌تواند به‌عنوان یک رژیم غذایی مهم در کاهش آترواسکلروز نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها