شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندام‌های هوایی Neogaillonia eriantha (Jaub. & Spach) Lincz.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان

2 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان

چکیده

جنس Neogaillonia، متعلق به تیره روناس (Rubiaceae)، در ایران شامل 4 گونه می‌باشد. هدف از این مطالعه، شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندام‌های هوایی گونه Neogaillonia eriantha (Jaub. & Spach) Lincz.، از گونه‌های انحصاری ایران بود. بدین منظور، این گیاه در اردیبهشت‌ماه 1389 از منطقه‌ای بین سیرجان و حاجی‌آباد، ارتفاع 2900 متری، واقع در استان کرمان، جمع‌آوری و از اندام‌های هوایی آن به روش تقطیر با آب، اسانس‌گیری بعمل آمد. بازده متوسط اسانس، 2/0% (w/w) بود. ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس با استفاده از دستگاه‌های کروماتوگراف گازی (GC) و کروماتوگراف گازی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC/MS) شناسایی شدند. 22 ترکیب در روغن اسانسی این گیاه شناسایی شد که در مجموع 6/99% کل اسانس را تشکیل می‌دادند. ترکیب‌های اصلی تشکیل‌دهنده اسانس، بتا-پینن (1/17%)، 1،8- سینئول (4/15%)، دلتا-3-کارن (4/11%)، پی‌پریتون (3/11%)، آلفا-پینن (1/9%) و لیمونن (7/8%) بودند. روغن اسانسی این گیاه غنی از منوترپن‌ها (9/95%) بود.

کلیدواژه‌ها