بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدان و ترکیب‌های فنولی دو رقم از پیاز ایرانی (Allium cepa L.) با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

2 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

3 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

4 کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

چکیده

گیاهان جنس Allium منبع مهمی از ترکیب‌های فنولی و فلاونوئیدی رژیم غذایی هستند. پلی‌فنول‌ها فعالیت اصلی آنتی‌اکسیدانی را در گیاهان انجام می‌دهند. ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی ترکیب‌های فنولی به‌علت قابلیت احیاء‌کنندگی آنها می‌باشد. این مطالعه برای شناسایی و تعیین مقدار ترکیب‌های فنولی تانیک اسید، 8-هیدروکسی کوئینولین، وانیلیک اسید، کافئیک اسید، سالسیلیک اسید و 1- نفتول موجود در بخش خوراکی دو واریته پیاز ایرانی (Allium cepa L.) با نامهای پیاز قرمز آذرشهر و پیاز سفید نیشابور و اندازه‌گیری فعالیت آنتی‌اکسیدانی آنها طراحی شده است. از پودر پیازها توسط متانول آبکی 50% و اسید کلریدریک 2/1 مولار، عصاره تهیه شد و توسط HPLC، فنول‌ها شناسایی و مقدار آنها تعیین شد و میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی آنها با استفاده از رادیکال DPPH اندازه‌گیری شد. فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیب‌های فنولی مورد نظر در بخش خوراکی دو واریته پیاز ایرانی شناسایی و اندازه‌گیری شد. نتایج نشان دادند که مقدار ترکیب‌های فنولی در واریته‌های مختلف پیاز متفاوت هستند و حداکثر مقدار آن در پیاز قرمز مشاهده شد. همچنین فعالیت آنتی‌اکسیدانی موجود در پیاز قرمز بیشتر از پیاز سفید مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها