همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی باغبانی، مؤسسه آموزش‌عالی صبا، ارومیه، ایران

2 استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

10.22092/ijmapr.2023.359120.3191

چکیده

گشنیز (Coriandrum sativum L.) ازجمله گیاهان دارویی پرمصرف است. بذر این گیاه نیرودهنده قلب، نشاط‌آور و مسکن درد دندان است و اسهال خونی و تیفوئید را بهبود می‌بخشد. به‌علت ریز بودن بذر آن، برای استقرار موفقیت‌آمیز نیاز به عمق کشت کمتری دارد. بنابراین بکارگیری روش مناسب برای کشت آن الزامی می‌باشد. در تحقیق حاضر، به‌منظور بهبود یکنواختی در جوانه‌زنی و افزایش سرعت رشد و عملکرد گشنیز، سه آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی (آزمون مزرعه‌ای) و طرح کاملاً تصادفی (آزمون آزمایشگاهی و گلخانه‌ای) اجرا شد. در آزمون آزمایشگاهی، اسید ایندول‌استیک و اسید هیومیک و در آزمون مزرعه‌ای، اسید ایندول‌استیک، اسید هیومیک، جیبرلین و روی سبب بهبود عملکرد گشنیز شدند. همچنین، در پیش‌تیمار اسید هیومیک، کاهش اسیدهای چرب مضر اسید میریستیک و اسید پالمیتیک، در پیش‌تیمار فسفر، افزایش میزان چربی کل و در پیش‌تیمار اسید ایندول‌استیک، افزایش میزان اسانس نسبت به شاهد مشاهده شد. در آزمون گلخانه‌ای، اسیدفولیک، عملکرد گیاه را بهبود بخشید. نتایج آنالیز رگرسیون گام به گام، حکایت از ورود هفت صفت در مدل پیش‌بینی‌کننده با ضریب تبیین 0.97 داشت. براساس نتایج همبستگی صفات، بنیه ثانویه، وزن خشک و تر ریشه و قطر ریشه با صفت وابسته وزن خشک کل همسو (معنی‌دار در سطح احتمال 1%) بودند. در کل، پرایمینگ بذر گشنیز با تأثیر بر وضعیت متابولیک، بیوشیمیایی و آنزیمی بذر، وظایف زیستی بذر که در رأس آنها جوانه‌زنی و استقرار است را بهبود بخشید. نتایج این پژوهش نشان داد که پرایمینگ بذر یک تکنولوژی کلیدی برای بهبود عملکرد گیاهان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

- Abasi Sadr, S., Hassanzadeh Ghorttapeh, A. and Sharafi, S., 2018. Effect of drought stress and seed priming on some vegetative and reproductive traits of castor bean (Ricinus communis L.) var Esfahan. Journal of Crop Ecophysiology, 12(1): 75-88.
- Abbas, S.Q., Hassan, M.U., Hussain, B., Rasool, T. and Ali, Q., 2014. Optimization of zinc seed priming treatments for improving the germination and early seedling growth of Oryzea sativa. Advancements in Life Sciences, 2: 31-37.
- AOAC method, 2000. Methyl Esters of Fatty Acids in oils and Fats. Official Methods of Analysis of the AOAC, 17th edn. AOAC, Arlington, Virginia, USA.
- Ashrafi, A., 2006. Study of root extension and other morphological traits of rainfed wheat cultivars in two moisture regimes and two soil types. M.Sc. of Agriculture, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology.
- Ashrafi, E. and Razmjoo, J., 2014. Effect of seed hydro priming and irrigation regimes on grain, biological yield, harvest index, oil and protein content of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars. Journal of Applied Crop Research,
103: 61-68.
- Barthet, B., Chornick, V.J. and Daun, J.K., 2002. Comparison of methods to measure the oil contents in oilseeds. Journal of Oleo Science, 51(9): 589-597.
- Basra, M.A.S., Ehsanullah, E.A., Warraich, M.A. and Afzal, I., 2003. Effect of storage on growth and yield of primed canola (Brassica napus L.) seed. International Journal of Agriculture and Biology, 5: 117-120.
- Bayat, M., Rahmani, A., Amirnia, R. and Alavi Siney, S.M., 2014. Determine the best method and time of priming of Echinacea purpurea seed in vitro and pot conditions. Iranian Journal of Seed Science and Research, 1(1): 1-15.
- Bewley, J.D. and Blak, M., 1998. Seed: Physiology of Development and Germination. Plenum press New York, 445p.
- Bray, C.M., Davision, P.A., Ashraf, M. and Taylor, R.M., 1989. Biochemical changes during osmopriming of leek seed. Annals of Botany, 63: 185-193.
- Burguieres, E., McCue, P., Kwon, Y.I. and Shetty, K., 2007. Effect of vitamin C and folic acid on seed vigour response and phenolic-linked antioxidant activity. Bioresource Technology, 98(7): 1393-1404.
- Chen, K. and Arora, R., 2011. Dynamics of the antioxidant system during seed osmopriming, post priming germination, and seedling establishment in Spinach (Spinacia oleracea). Plant Science, 180(2): 212-220.
- Diederichsen, A., 1996. Coriander (Coriandrum sativum L.) promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops. Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben, International Plant Genetic Resources Institute, Rome.
- Donaldson, E., Schillinger, W.F. and Stephen, M.D., 2001. Straw production and grain yield relationships in winter wheat. Crop Science, 41: 100-106.
- Dubey, N.K., Kumar, R. and Tripathi, P., 2004. Global promotion of herbal medicine: India’s opportunity. Current Science, 86(1): 37-42.
- Farhoudi, R., Saeedipour, S. and Mohammadreza, D., 2011. The effect of NaCl seed priming on salt tolerance, antioxidant enzyme activity, and proline and carbohydrate accumulation of Muskmelon (Cucumis melo L.) under saline condition. African Journal of Agricultural Research, 6(6): 1363-1370.
- Farooq, M., Barsa, S.M.A. and Wahid, A., 2006a. Priming of field-sown rice seed enhances germination seedling establishment, allometry and yield. Plant Growth Regulation, 49: 285-294.
- Farooq, M., Basra, S.A.M., Tabassum, R. and Ahmad, N., 2006b. Evaluation of seed vigor enhancement techniques on physiological and biochemical basis in coarse rice (Oryza sativa L.). Seed Science and Technology, 34(3): 719-728.
- Fateh, H., Siosemardeh, A. and Karimpoor, M., 2011. Effects of seed priming and sowing date on antioxidant enzymes activity and yield of chickpea under dryland condition. Plant Production Technology, 2(2): 1-16.
- Huang, J., Zhang, T., Zhang, Q., Chen, N., Wang, Z., Zheng, B., Xia, G., Yang, X., Hung, C. and Hung, Y., 2016. The mechanism of high contents of oil and oleic acid revealed by transcriptomic and lipidomic analysis during embryogenesis in Carya cathayensis Sarg. BMC Genomics, 17: 113.
- Imran, M., Mahmood, A., Romheld, V. and Neumann, G., 2013. Nutrient seed priming improves seedling development of maize exposed to low root zone temperatures during early growth. European Journal of Agronomy, 49: 141-148.
- Javadi, A.S., Esfandiari, P. and Mousavi, B., 2013. The effect of folic acid (vitamin B9) on germination of wheat under cadmium stress. Thirteenth Conference of Crop Sciences and the Third Conference of Seed Science and Technology. Seed and Plant Improvement Institute Karaj, Iran, 24-26 August: 288-299.
- Kanjevac, M., Bojovi´c, B., Ciri´c, A., Stankovi´c, M. and Jakovljevi´c, D., 2023. Seed Priming Improves Biochemical and Physiological Performance of Wheat Seedlings under Low-Temperature Conditions. Agriculture, 13(2): 1-15.
- Kaur, S., Gupta, A.K. and Kaur, N., 2002. Effect of osmo- and hydropriming of chickpea seeds on the performance of crop in the field. International Chickpea and Pigeonpea Newsletter., 9: 15-17.
- Kaur, S., Gupta, A.K. and Kaur, N., 2005. Seed priming increases crop yield possibly by modulating enzymes of sucrose metabolism in chickpea. Journal of Agronomy and Crop Science, 91: 81-87.
- Khodabandeh, N. and Jalilian, A., 1997. Evalution of drought stress in reproductive stages on germination and seed vigor of soybean. Iranian journal of Agriculture Science, 28: 11-16.
- Lee, S.S. and Kim, J.H., 2000. Total sugars, α-amylase activity, and germination after priming of normal and aged rice seeds. The Korean Journal of Crop Science, 45(2): 108-111.
- McDonald, M.B., 2000. Seed priming: 287-325. In: Black, M. and Bewley, J.D., (Eds.). Seed Technology and Its Biological Basis. Sheffield Academic Press, Sheffield, UK, 428p.
- Munns, R. and James, R.A., 2003. Screening method for salinity tolerance: a case study with tetraploid wheat. Journal of Plant and Soil, 253: 201-218.
- Nichols, M.A. and Heydecker, W., 1968. Two approaches to the study of germination date. Proceeding of the International Seed Testing Association, 33: 531-540.
- Paparella, S., Araujo, S.S., Rossi, G., Wijayasinghe, M., Carbonera, D. and Balestrazzi, A., 2015. Seed priming: State of the art and new perspectives. Plant Cell Reports, 34: 1281-1293.
- Passioura, J.B., 1988. Water transport in and to roots. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 39: 245-256.
- Rehman, H.U., Basra, S.M.A. and Farooq, M., 2011. Field appraisal of seed priming to improve the growth, yield, and quality of direct seeded rice. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 35: 357-365.
- Sefidkon, F., 2001. Essential oil of the aerial parts and fruits of coriandrum sativum. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 7: 71-87
- Shakirova, F.M., Shakhbutdinova, A.R., Bezrukova, M.V., Fatkhutdionova, R.A. and Fatkhutdionova, D.R., 2003. Changes in the hormonal status of wheat seedling induced by salicylic acid and salinity. Plant Science, 164: 317-322.
- Shekari, F., Pakmehr, A., Rastgoo, M., Vazayefi, M. and Goreyshi Nasab, M.J., 2010. Effect of salicylic acid seed priming on some physiological traits of cowpea (Vigna unguiculata L.) under water deficit at podding stage. Journal of Crop Ecophysiology, 4: 13-30.
- Sivritepe, H.O. and Dourado, A.M., 1995. The effect of priming treatments on the viability and accumulation of chromosomal damage in aged pea seeds. Annals of Botany, 75: 165-171.
- Subedi, K.D. and Ma, B.L., 2005. Seed priming does not improve corn yield in a humid temperate environment. Agronomy Journal, 97: 211-218.
- Varier, A., Vari, A.K. and Dadlani, M., 2010. The subcellular basis of seed priming. Current Science, 99(4): 450-456.