شناسایی چالش‌های پیش‌روی توسعه بخش گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکترای توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

شناسه دیجیتال (DOR):
98.1000/1735-0905.1399.36.748.103.5.1588.1606

ضرورت نگاه علمی به حوزه مدیریتی و مشکلات پیش‌روی بخش گیاهان دارویی و انجام مطالعه‌ای جامع در راستای واکاوی چالش‌های فرآروی توسعه این بخش، نیازی بایسته به‌شمار می‌آید. این پژوهش، با جهت‌گیری کمّی و استفاده از روش توصیفی- پیمایشی به شناسایی چالش‌های پیش‌روی توسعه بخش گیاهان دارویی ایران پرداخته است. جامعه آماری پژوهش را صاحبنظران حوزه گیاهان دارویی و افراد شاغل در بخش‌های مختلف آن تشکیل دادند. تعداد 151 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری هدفمند در پژوهش مشارکت کردند. ابزار اصلی پژوهش، پرسش‌نامه محقق ساخته بود که دو سطح وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را مورد بررسی قرار داد. برای بررسی روایی پرسش‌نامه از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده شد. پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی، اقتصادی، نیروی انسانی و فناوری، مدیریتی، بازار و بازاریابی و زیست‌محیطی به‌ترتیب بیشترین تأثیر را در عدم توسعه مطلوب بخش گیاهان دارویی داشته‌اند. از دیدگاه پاسخگویان ناکارآمدی و عدم پوشش مناسب نظام حمایتی بیمه، مهمترین چالش پیش‌روی توسعه این بخش است و بیشترین شکاف از وضعیت مطلوب مربوط به محدود بودن سیاست‌های حمایت از تولید، ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی و هدفمند نبودن یارانه در حمایت از تولید است. بدین‌منظور سیاست‌های حمایتی مانند اعطای یارانه‌های هدفمند، معافیت‌های مالیاتی برای واحدهای فراوری کننده و دانش‌بنیان، اتخاذ سیاست‌های مختلف برای کاهش نرخ تمام شده تولید محصولات همراه با مشارکت فعال تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران در فرایند برنامه‌ریزی‌های مرتبط با گیاهان دارویی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


- Alizadeh, M.A. and Mahmoudi, I., 2016. The status and economic importance of medicinal plants in the world and Iran, the challenges and necessity of attention to the cultivation of medicinal plants. The First National Conference on Medicinal Plants, Herbs and Spices, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, 20 April. 1-9.
- Azarkish, P., Doosti Irani, A., Hoseseini, A.H. and Mohammadi, R., 2014. Medicinal plants capacities and sustainable capital for Iran's economic progress. Fourth Iranian Islamic Model of Progress Conference, Iran's Progress, Past, Present and Future, Tehran, 19-20 May: 1-19.
- Bibak, H. and Moghbeli, F., 2017. Collection, identification and traditional usage of medicinal plants in Jiroft county. Journal of Medicinal Plants, 16(64): 116-140.
- Dehghanpour, S., 2019. Investigating the Behavior of Marketing Management among Medicinal Plant Producers of Cornelian Cherry in Kaleybar County. Thesis submitted in partial fulfillment for the degree of M.Sc. in Agricultural Management, Department of Water Engineering and Agricultural Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil.
- Ganjali, A., Poor Ramezani Herati, M., Kikhovaei, M. and Mehdipour, B., 2015. Analysis of existing challenges in the development of medicinal plants. 2nd National Conference of Challenges and Development Strategies, Kahnooj, Islamic Azad University, Kahnooj Branch, 8 March: 1-4.
- Hajimirrahimi, S.D., Mokhber Dezfooli, A. and Jamshidi, O., 2019. Analytical review of investment fields in the medicinal plants of Sistan and Baluchestan province. Iranian Medicinal Plants Technology, 2(1): 85-101.
- He, J., Yang, B., Dong, M. and Wang, Y., 2018. Crossing the roof of the world: Trade in medicinal plants from Nepal to China. Journal of Ethnopharmacology, 224: 100-110.
- Javad zadeh. M., 2019. Determining the Effective Factors on willingness of farmers for growing Roselle in the villages of Sistan and Baluchestan Province. Iranian Medicinal Plants Technology, 2(1): 15-33.
- Karık, Ü.K. and Tunçtürk, M., 2019. Production, Trade and Future Perspective of Medicinal and Aromatic Plants in Turkey. ANADOLU Journal of the Aegean Agricultural Research Institute (AARI), 29(2): 154-163.
- Khazab Monfared, H. and Mohseni, H.A., 2016. An analysis of knowledge, industry and market in the field of perfume and fragrance. The Third National Festival and Exhibition on Medicinal Plants, Natural Products and Iranian Traditional Medicine. Vice- Presidency for Science and Technology, Technology-based knowledge, Tehran: 254-239.
- Khodaverdizadeh, M. and Mohammadi, S., 2017. Comparative advantages and analysis of international market structure of medicinal plants: case study of anise, badin, fennel and coriander. Journal of Agricultural Economics Research, 9(34): 153-174.
- Kohansal, M.R., Dehghani Dashtabi, M., Rashidi Ranjbar, F. and Esfandiari, S., 2019. Investigating the Status of Exporting Medicinal Plants with Relative Advantage, Global Market Structure and Commercial Planning in Iran. Agricultural Economics, 13(1): 133-160.
- Majawarian, S.M., AhmadiKelijadi, S. and Amin Rouvan, M., 2016. Determination of medical plant export target markets in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(4): 729-737.
- Mansourian, N. and Mohammadi, H., 2018. Evaluation of efficiency domestic market of Saffron in Iran. Iranian Medicinal Plants Technology, 1(1): 85-101.
- Mir, S.J., 2018. A Study of Factors Affecting the Competitiveness of Iranian Medicinal Plants and Its Products in the Global Market. Institute for Planning Research, Agricultural Economics and Rural Development. https://www.maj.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/darooee.pdf.
- Mirbagheri, S.S.H, Rafiee, H. and Akbarpour, H., 2019. Market structure analysis and export pattern of Iranian saffron. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 35(5): 802-818.
- Mohaddes Hosseini, S.A., 2019. Comparison of economic benefits of cultivating medicinal plants with agricultural products in Khorasan Razavi province. Iranian Medicinal Plants Technology, 2(1): 1-14.
- Mohammadzadeh, S.H., Karbasi, A.R. and Mohammadi, H., 2018. Factors affecting the selection of strategies for entering the foreign market of medicinal plants. Journal of Agricultural Economics and Development, 32(2): 185-197.
- Moradnezhadi, H., Alikhani, Z. and Vahedi, M., 2017. Identifying and prioritizing enterprises related to medicinal plants in Chardavol County. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 33(3): 423-434.
- Niroumand, P. and Rizvandi, M., 2016. A study of medicinal plant technologies and its challenges in Iran, providing solutions. 5th Conference on New Research in Science and Technology, Kerman, Aseman Moharan Aseman Company, 1-17.
- Noor Hosseini, S.A., Fallahi, I., Allahyari, S., Gholinejad, S. and Majlisi, S., 2018. Identifying the economic and educational-extension activities affecting cultivated area of medicinal plants: a comparison of the weighting methods of entropy and fuzzy triangular in Delphi technique. Agricultural Extension and Education Research, 10(4): 1-12.
- Rasam, G.A., Dadkhah, A.R., Khoshnood Yazdi, A. and Moghaddasi, R., 2012. Prioritization of factors affecting the development of medicinal plant cultivation in North Khorasan province. National Conference on Natural Products and Medicinal Plants, Khorasan University of Medical Sciences, 346.
- Sajedipoor, A.A. and Mashayekhi, S., 2015. I nvestigation on supply and demand in medicinal plants market (Case study: Hamedan, Markazi and Lorestan provinces). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 31(4): 626-636.
- Sher, H., Elyemeni, M. and Hussain, K., 2013. Ethnobotanical and economic observations of some plant resources from the northern parts of Pakistan. Ethnobotany Research and Aplications, 9: 27-41.
- Taheririkandeh, I., Pakravan, M.R., Gilanpour, O. and Abolghasemi, F., 2016. Analyzing the effects of energy carriers, price surging on the cost of wheat production in Fars province: Application of the Almost Ideal Supply System, Agricultural Economics, 10(1): 153-174.
- Triumph Rasethe, M., Semenya, S. and Maroyi, A., 2019. Medicinal plants traded in informal herbal medicine markets of the Limpopo province, South Africa. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2019: 1-12.
- Zare Zardeini, H. and Amiri Aghdaie, S.F., 2014. Investigating effective factors on improvement and development of medicinal Pants in Iran (case study Isfahan city). Journal of New Marketing Research, 4(1): 195-214.