بررسی برهم‌کنش عصاره‌های کرفس معمولی (Apium graveolens L.) و کرفس ‌کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) بر نمک کلسیم اگزالات با هدف درمان سنگ کلیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، ایران

2 استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، ایران

4 دانشجوی کارشناسی شیمی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، ایران

چکیده

سنگ‌های ادراری یک بیماری شایع دستگاه ادراری است که بسیاری از افراد جامعه به آن مبتلا می‌شوند. اگرچه در سال‌های اخیر داروهای گیاهی و شیمیایی بسیاری به‌منظور پیشگیری و درمان سنگ‌های کلیوی عرضه شده است، ولی تاکنون درمان دارویی مؤثر و بی‌خطر که با روش‌های غیرتهاجمی منجر به درمان کامل و یا پیشگیری از تشکیل سنگ شود بوجود نیامده است. امروزه به‌دلیل عوارض جانبی و آثار زیان‌بخش داروهای شیمیایی، استفاده از فرآورده‌های گیاهی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین اثرگذاری عصاره‌ آبی برگ‌های کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) و کرفس معمولی (Apium graveolens L.) و همچنین آب ساقه‌ کرفس معمولی بر تشکیل و یا انحلال کلسیم اگزالات می‌باشد. به‌منظور مطالعه میزان انحلال و رسوب‌گذاری نمک کلسیم اگزالات روش‌های تجزیه‌ای الکتروشیمیایی و کلاسیک مورد استفاده قرار گرفت. بررسی داده‌های بدست‌آمده از آزمایش‌های تیتراسیون کمپلکس‌سنجی و هدایت‌سنجی نشان داد که این عصاره‌ها علاوه‌بر تأثیر بر انحلال سنگ کلسیم اگزالات، به میزان قابل توجهی از تشکیل این نوع سنگ نیز ممانعت بعمل می‌آورند (P<0.05). نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در این پژوهش نشان می‌دهد که عصاره‌های آبی برگ‌های کرفس کوهی و معمولی و همچنین آب ساقه کرفس معمولی می‌توانند گزینه مناسبی برای پیشگیری از تشکیل سنگ در افراد مستعد و همچنین درمان مبتلایان به سنگ کلیه باشند.

کلیدواژه‌ها


- Atmani, F. and Khan, S., 2000. Effect of an extract from Herniaria hirsuta on calcium oxalate crystallization in vitro. BJU International, 85: 621-625.

- Bard, A. and Faulkner, L., 2001. Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications. John Wiley & Sons, 865p.

- Barzgarnejad, A., Azadbakht, M., Emadian, O. and Fattahi, M., 2009. In vitro effect of juniper fruit extract on dissolution of urinary stones. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 20(75): 31-36.

- Chiej, R., 1984. Encyclopaedia of Medicinal Plants. MacDonald, London, 447p.

- Chitra, V., Gowri, K. and Udayasri, N., 2012. Antilithiatic activity of alcoholic extract of Boerhaavia diffusa roots on ethylene glycol induced lithiasis in rats. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4(2): 149-153.

- Das, I., Guptaa, S.K., Pandey, V.N. and Ansari, S.A., 2004. Inhibition and dissolution of calcium oxalate crystals by Berberis vulgaris-Q and other metabolites. Journal of Crystal Growth, 267: 654-661.

- Frackowiak, A., Skibiński, P., Gaweł, W., Zaczyńska, E., Czarny, A. and Gancarz, R., 2010. Synthesis of glycoside derivatives of hydroxyanthraquinone with ability to dissolve and inhibit formation of crystals of calcium oxalate. Potential compoundsin kidney stone therapy. European Journal of Medicinal Chemistry, 45: 1001-1007.

- Grases, F., Prieto, R.M., Gomila, I., Sanchis, P. and Costa-Bauzá, A., 2009. Phytotherapy and renal stones: the role of antioxidants. a pilot study in wistar rats. Journal of Urology and Research, 37(1): 35-40.

- Kalpana, S., Nirmaladevi, R., Shrinidhi, T. and Karthika, P., 2013. Inhibition of calcium oxalate crystallization in vitro by extract of banana cultivar Monthan. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 5(4): 649-653.

- Khajavirad, A., Hadjzadeh, M.A.R., Monavvar, N. and Ayathollahi, H., 2008. The preventive effects of ethyl acetate fractions from aqueous and ethanolic extract of Nigella sativa L. seeds on calcium oxalate stones in wistar rat. Journal of Semnan University of Medical Sciences, 9(2): 123-130.

- Khan, S.R. and Thamilselvan, S., 2000. Nephrolithiasis: a consequence of renal epithelial cell exposure to oxalate and calcium oxalate crystals. Molecular Urology, 4: 305-312.

- Launert, E., 1981. Edible and Medicinal Plants. Hamlyn, London, 288.

- Lee, T.F., Lin, Y.L. and Huang, Y.T., 2007. Studies on antiproliferative effects of phthalides from Ligusticum chuanxiong in hepatic stellate cells. Planta Medica, 73(6): 527-534.

- Li, P., Jia, J., Zhang, D., Xie, J., Xu, X. and Wei, D., 2013. In vitro and in vivo antioxidant activities of a flavonoid isolated from celery (Apium graveolens L. var. dulce). Food and Function, 5(1): 50-56.

- Menon, M. and Resnick, M., 2007. Urinary lithiasis: Etiology, diagnosis and medical management: 3229-3305. In: Walsh, P.C., Retik, A.B., Vaughan, E.D. and Wein, A.J., (Eds.). Campbell's Urology, Philadelphia, Saunders, 528p.

- Moron, M.E., 2014. Epistemology and lithology. Urolithiasis, 5-15.

- Mozaffarian, V., 2007. Umbelliferae: Flora of Iran (No. 54). Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, 596p.

- Prasobh, G.R. and Revikumar, K.G., 2012. Effect of MUSA tablet on ethylene glycol-induced urolithiasis in rats. International Journal of Pharma and Biosciences, 1251-1254.

- Selvam, R., Kalaiselvi, P., Govindaraj, A., Murugan, V.B. and Kumar, A.S., 2001. Effect of A. lanata leaf extract and Vediuppu chunnam on the urinary risk factors of calcium oxalate urolithiasis during experimental hyperoxaluria. Pharmacological Research, 43(1): 89-93.

- Shahrani, M., Pilehvarian, A., Khayri, S., Asgahri, A., Farokhi, E., Parvin, N. and Rafieian, M., 2009. Effects of Kelussia odoratissima Mozaffarian (KOM) extract on blood lipid in Balb/c mice. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 8(4): 88-95.

- Skoog, D., West, D., Crouch, S. and Holler, J., 2009. Fundamentals of Analytical Chemistry. Grupo Editorial Norma, 1072p.

- Uthar, P., Mathur, K., Goyal, M. and Yadav, S., 2016. Traditional uses, phytochemistry, pharmacological properties of plant Alhagi maurorum (MEDIK.): A review. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 5(4): 682-692.

- Vahdani, R., Mehrabi, S., Malekzadeh, J., Jannesar, R., Sadeghi, H. and Shafaeifar, A., 2012. Effect of hydrophilic extract of Allium jesdianum on ethylene glycol-induced renal stone in male wistar rats. Yasuj University of Medical Sciences Journal (YUMSJ), 16(6): 557-566.

- Wu, J.C., Huang, G.R. and Cheng, J., 2012. Optimization of enzymatic hydrolysis for extraction of flavonoids from Apium graveolens L. Journal of Food Agriculture and Environment, 10(3): 182-185.

- Zargari, A., 1997. Iranian Medicinal Plants (Vol. 1). Tehran University Publication, Tehran, 976p.