کاربرد کروماتوگرافی گازی برای شناسایی و تعیین مقدار اسیدهای چرب دانه Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss. و بررسی خواص فیتوشیمیایی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش فیتوشیمی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

گیاه چویل با نام علمی Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss. متعلق به تیره چتریان (Apiaceae) است. بیش از 35 گونه در جهان و 7 گونه در ایران رشد می‌کند؛ سه گونه بومی آن شامل Ferulago phialocarpa Rech. f. & H. Reidl.، Ferulago contracta Boiss. & Hausskn. و Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss. است. این پژوهش به‌منظور تعیین میزان و ترکیب اسیدهای چرب و اندازه‌گیری ترکیب‌های فنلی، فلاونوئید، تانن و آنتی‌اکسیدان موجود در گیاه چویل بومی منطقه ایذه در استان خوزستان انجام شد. در این تحقیق اندام‌های مختلف گیاه در اردیبهشت سال 1395 جمع‌آوری و در شرایط معین خشک ‌گردید. اندازه‌گیری ترکیب‌های موجود در دانه گیاه انجام شد. اندازه‌گیری محتوای فنل و فلاونوئید کل در عصاره‌های متانولی، اتانولی و آبی با استفاده از روش اسپکتروفتومتری انجام و نتایج حاصل برحسب میلی‌گرم گالیک اسید بر میلی‌گرم گیاه خشک برای نمونه‌های جمع‌آوری شده بیان گردید. میزان کل تانن برای هر یک از نمونه‌های جمع‌آوری شده، با استفاده از نمودار استاندارد بر حسب تانیک اسید و با استفاده از روش اسپکتروفتومتری اندازه‌گیری شد. فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه، با استفاده از روش مهار رادیکال آزاد 2و΄2-دی‌فنیل 1-پیکریل هیدرازیل (DPPH) اندازه‌گیری شد. استخراج روغن موجود در گیاه از طریق دستگاه سوکسله و با استفاده از حلال n-هگزان انجام و برای شناسایی ترکیب‌های موجود در روغن گیاه از روش GC-Mass استفاده شد. براساس نتایج این تحقیق که برای اولین بار بر روی دانه این گونه گیاه انجام‌شده است، معین گردید که دو اسید چرب اولئیک اسید (63.6%) و لینولئیک اسید (19.7%) بیشترین مقدار اسید چرب را به خود اختصاص دادند. از سوی دیگر کمترین مقدار درصد اسید چرب مربوط به میرستئیک اسید و هپتادکانوئیک اسید با (0.1%) است.

کلیدواژه‌ها


- Abdelaal Selim, Y. and Hassan Ouf, N., 2012. Anti-inflammatory new coumarin from the Ammi majus L. Organicand Medicinal Chemistry Letters, 2: 1-4.

- Amirghofran, Z., Bahmani, M., Azadmehr, A. and Javidnia, K., 2006. Anticancer effects of various Iranian native medicinal plants on human tumor cell lines. Neoplasma, 53: 428-433.

- Baser, H.C., Demirci, B., Demirci, F., Hashimoto, T., Yoshinori, A. and Yoshiaki, N.A., 2002. Ferulagone: A new monoterpene ester from Ferulago thirkeana essential oil. Planta Medica, 68(6): 564-567.

- Bousselsela, H., Benhouda, A., Yahia, M., Benbia, S., Ghecham, A. and Zidani, A., 2012. In vitro evaluation of antioxidant and antibacterial activites of extracts of Hertia cheirifolias leaves. Nutural Science, 4(11): 825-831.

- Demetzos, C., Perdetzoglou, D., Gazouli, M., Tan, K. and Economakis, C., 2000. Chemical analysis and antimicrobial studies on three species of Ferulago from Greece. Planta Medica, 66: 560-563.

- Elmasta, M., Drirtas, I., Isildak, O. and Aboul-Enein, H.Y., 2006. Antioxidant activity of S-Carone isolated from Spearmint (Mentha Spicata L.). Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 29(10): 1465-1475.

- Fernandez-Agullo, A., Pereira, E., Freire, M.S., Valentao, P., Andrade, P.B., Gonzalez Alvarez, J. and Pereira, J.A., 2013. Influence of solvent on the antioxidant and antimicrobial properties of walnut (Juglans regia L.) green husk extracts. Industrial Crops and Products, 42: 126-132.

- Fukumoto, L.R. and Mazza, G., 2000. Assessing antioxidant and prooxidant activities of phenolic compounds. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(8): 3597-3604.

- Guerrero, J.L.G., Guirado, C.M., Fuentes, M.M.R. and Pérez, A.C., 2006. Nutrient composition and antioxidant activity of 10 pepper (Capsicum annuun) varieties. European Food Research and Technology, 224: 1-9.

- Jimenez, B., Grande, M.C., Anaya, J., Torres, P. and Grande, M., 2000. Coumarins from Ferulago capillaris and F. brachyloba. Phytochemistry, 53: 1025-1031.

- Kaur, R., Kapoor, K. and Kaur, H., 2011. Plants as a source of anticancer agents. Journal of Natural Product and Plant Resources, 1: 119-124.

- Khalighi-Sigaroodi, F., Hadjiakhoondi, A., Shafiee, A., Mozaffarian, V.A., Shahverdi, A.R. and Alavi, S.H.R., 2006. Phytochemical analysis of Ferulago bernardii Tomk & M.Pimen. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 14(4): 214-221.

- Khanahmadi, M., Rezazade, Sh., Shahrezaei, F. and Taran, M., 2009. Study on chemical composition of essential oil and anti-oxidant and anti-microbial properties of Artemisia haussknechtii. Journal of Medicinal Plants, 3(31): 132-141.

- Makkar, H.P.S., Bluemmel, M., Borowy, N.K. and Becker, K., 1993. Total phenolic, flavonoids and tannin contents in different extracts of Artemisia absinthium. Journal of the Science of Food and Agriculture, 61: 161-165.

- Mohammadi, A., Amiri, H., Khodayari, H., Zarei, A., Eghbali, D. and Azarbani, F., 2015. Phytochemical and anti-Candida evaluation of essential oil of Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas. In different stages of plant growth in Lorestan province. Eco-phytochemistry of medicinal plants, 3(2): 8-17.

- Naseri, M., Monsef-Esfahani, H.R., Saeidnia, S., Dastan, D. and Gohari, A.R., 2013. Antioxidant coumarins from rotts of Ferulago subvelutina. Asian Journal of chemistry, 25: 1875-1878.

- Omidbaigi, R., 2009. Production and Processing Of Medicinal Plants (Vol. 1). Astan Quds Razavi, 438p.

- Ozturk, B., Gur, S., Coskun, M., Kosan, M., Erdurak, C., Hafez, G., Ozgunes, O. and Cetinkaya, M., 2004. Relaxant effect of Ferulago syriaca root extract on human corpus cavernosum. European Urology Supplements, 3: 62.

- Rhazi, N., Hannache, H., Oumam, M., Sesbou, A., Charrier, B., Pizzi, A. and Bouhtoury, F.Ch., 2015. Green extraction process of tannins obtained from Moroccan Acacia mollissima barks by microwave: Modeling and optimization of the process using the response surface methodology RSM. Arabian Journal of Chemistry, In press. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535215001343.

- Rustaiyan, A. and Sedagat, S., 2002. Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss. From Iran. Journal ofEssential Oil Research, 14(6): 447-448.

- Rustaiyan, A., Sedaghat, S., Larijani, K., Khossravi, M. and Masoudi, S., 2002. Composition of the essential oil of Ferulago angilata (Schlecht.) Boiss. Essential Oil Research, 14: 447-448.

- Taran, M., Ghasempour, H.R. and Shirinpour, E., 2010. Antimicrobial activity of essential oils of Ferulago angulata subsp. carduchorum. Jundishapur Journal of Microbiology, 3(1): 10-14.

- Verma, L., Singour, P.K., Chaurasiya, P.K., Rajak, H., Pawar, R.S. and Patil, U.K., 2010. Effect of ethanolic extract of Cassi occidentalis Linn. for the management of alloxan-ind uced diabetic rats. Pharmacognosy Research, 2: 132-137.