بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و اثر عوامل اکولوژیکی بر پراکنش Salvia aethiopis L. در منطقه هزارجریب بهشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 استادیار، گروه زیست‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

4 استادیار، گروه علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی ویژگی‌های فیتوشیمیایی، فنل و فلاونویید کل و آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی Salvia aethiopis L. و مهمترین عوامل محیطی مؤثر در پراکنش در منطقه هزارجریب بهشهر انجام شد. 5 نمونه سرشاخه‌های گلدار گیاه در اوایل خردادماه 1395 از ارتفاعات منطقه جمع‌آوری و به‌روش تقطیر با آب (طرح کلونجر)، اسانس‌گیری شد. مشخصات مربوط به رویشگاه یادداشت‌برداری گردید و همین‌طور 5 نمونه خاک برای ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک برداشت شد. ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس با استفاده از دستگاه‌های کروماتوگراف گازی (GC) و گاز کروماتوگراف متصل شده به طیف‌سنج جرمی (GC/MS) شناسایی شدند. استخراج عصاره اتانولی نمونه‌ها به روش پرکولاسیون، ارزیابی فیتوشیمیایی (فنول و فلاونویید کل) با استفاده از روش‌های اسپکتروفتومتری و بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی نمونه‌ها نیز با استفاده از آزمون DPPH ارزیابی گردیدند. با استفاده از روش PCA نیز مهمترین عوامل مؤثر در پراکنش گونه مورد نظر مشخص شدند. در اسانس 7 ترکیب شناسایی شد. بتا-کاریوفیلن (28.4%) و 1،6-سیکلودکادین (26%) ترکیب‌های اصلی اسانس گل را تشکیل می‌دهند و بتا-کاریوفیلن (30.3%) و کوپائن (23.3%) مهمترین ترکیب‌های تشکیل‌دهنده برگ هستند. فنل کل، فلاونوئید کل و آنتی‌اکسیدان موجود در گل از برگ گیاه بیشتر است. عوامل محیطی تأثیرگذار بر پراکنش گیاه Salvia aethiopis شامل ارتفاع، آهک، ماده آلی، اسیدیته، کلسیم، سیلت، شن و جهت شیب هستند.

کلیدواژه‌ها


- Bahramikia, S. and Yazdanparast, R., 2008. Antioxidant and free radical scavenging activities of different-fractions of Anethum graveolens leaves use in vitro models. Pharmacology, 2: 233-239.

- Bihamta, M.R. and Zare Chahuki, M.A., 2011. Statistics on the Principles of Natural Resources, Tehran University Press, 300p.

- Brauch, Z., 2005. Vegetation environmental relationships and classification of the seasonal savannas in Venezuela. Journal of Flora, 200: 49-64.

- Ceechini, T., 2007. Encyclopedie des Plantes Medicinales. Paris, 610p.

- Chalchat, J.C., Gorunovic, M.S., Petrovic, S.D. and Maksimovic, Z.A., 1999. Chemical compositions of two wild species of the genus Salvia L. from Yugoslavia: Salvia aethiopis and Salvia verticillata. Journal of Essential Oil Research, 13: 416-418.

- Coisin, M., Burzo, I., Stefan, M., Rosenhech, E. and Zamfirache, M., 2012, Chemical composition and antibacterial activity of essential oils of three Salvia specie, widespread in eastern Romania. Analele Stiintifice ale Universitatii Äl. I. Cuza”, Iasi s. II a. Biologie vegetala, 58(1): 51-58.

- Cimalova, S. and Lososova, Z. 2009. Arable weed vegetation of the northeastern part of the Czech Republic: effects of environmental factors on species composition. Journal of Plant Ecology, 203: 45-57.

- Dirnbock, T., Hobbs, R.J., Lambeck, R.J. and Caccetta, P.A., 2002. Vegetation distribution in relation to topographically driven processes in southwestern Australia. Applied Vegetation Science, 5: 147-158.

- Ebrahimabadi, A.H., Djafari-Bidgoli, Z., Kashi, F J., Mazoochi, A. and Batooli, H., 2010. Composition and antioxidant and antimicrobial activity of the essential oil and extracts of Stachys inflata Benth. from Iran. Food Chemistry, 119: 452-458.

- Gϋllϋce, M., Ozer, H., Bariş, O., Daferera, D., Sahin, F. and Polissiou, M., 2006, Chemical composition of the essential oil of Salvia aethiopis L., Turkish Journal of Biology, 30: 231-233.

- Habibi, Z., Biniaz, T., Masoudi, S. and Rustaiyan, A., 2004. Composition of the essential oil of Salvia eremophila Boiss. Native to Iran. Journal of Essential Oil Research, 16(3): 172-173.

- Javidnia, K., Miri, R., Kamalinejad, M. and Nasiri, A., 2002. Composition of the essential oil of Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand. from Iran. Flavour and Fragrance Journal, 17(6): 465-467.

- Khaliazadeh, M.A., Esmaeili, A., Rustaiyan, A., Eslami, B. and Masoudi, S., 2011. Chemical composition of essential oils of three Salvia species growing wild in Iran. Chemistry of Natural Compounds, 46(6): 985-987.

- Khalili dehkordi, B., Rafiyan, M., Hejazi, S.H., Yusefi, H.A., Yektaiyan, N. and Shirani, L., 2010. The effect of plant extracts ephesenitin, Achillea millefolium and Juglans regia. The journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 12(4): 62-69.

- Kunduhoglu, B., Kurkcuoglu, M., Duru, M.E. and Baser, K.H.C., 2011. Antimicrobial and anticholinesterase activities of the essential oils isolated from Salvia dicroantha Stapf., Salvia verticillata L. subsp. amasiaca (Freyn and Bornm.) and Salvia wiedemannii Boiss. Journal of Medicinal Plants Research, 5(29): 6484-6490.

- Marja, P. and Heinonen, M., 1999. Antioxidant activity of plant extracts containing phenolic compounds. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47: 3954-3962.

- Mazandarani, M., Majidi, Z., Zarghami- Moghaddam, P., Abrudi, M., Bayat, H. and Hemmati, H., 2012. Essential oil composition, total phenol, flavonoid, anthocyanin and antioxidant activities in different parts of Artemisia annua L. in two localities (North of Iran). Journal of Medicinal plants and By-product, 1: 1-12.

- McCall, M.R. and Frei, B., 2009. Can antioxidant vitamins materially reduce oxidative damage in humans?. Free Radical Biology Medicine, 26: 1034-1053.

- Mirza, M. and Ahmadi, L., 1999. Identification of essential oil and extraction of Salvia sclarea. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 216: 115-136.

- Morteza-Semnani, K., Goodarzi, A. and Azadbakht, M., 2005. The essential oil of Salvia aethiopis L. Journal of Essential Oil Research, 17(3): 274-275.

- Mozaffarian, V., 2003 Dictionary of Iranian Plant Names. Farhang Moaser, Tehran, 357p.

- Özgen, U., Mavi, A., Terzi, Z., Coflkun, M. and Yildirim, A., 2004. Antioxidant activity and total phenolic compounds amount of some Asteraceae species. Turkish Journal Pharmacology Science, 1(3): 203-216.

- Pichersky, E. and Gong, D.R., 2000. Genetics and biochemistry of secondary metabolites in plants: anevolutionary perspective. Trends Plants Science, 5: 439-445.

- Pourmorad, F., Hosseinimehr, S.J. and Shahabimajd, N., 2006. Antioxidant activity, phenol and flavonoid contents of some selected Iranian medicinal plants. African Journal of Biotechnology, 5(11): 1142-1145.

- Raei, F., Ghorbani Nohooji, M., Habibi, M. and Ashoori, N., 2014. Antibacterial activity of alcoholic extracts of two Clematis L. (Ranunculaceae) species from Iran. Journal of Medicine Plants, 13(49): 39-45.

- Raja Naika, H. and Krishna, V., 2007. Antimicrobial activity of extracts from the leaves of Clematis gouriana Roxb. International Journal of Biomedical and Pharmaceutical Science, 1(1): 69-72.

- Rustaiyan, A., Masoudi, Sh., Monfared, A. and Komeilizadeh, H., 1999. Volatile constituents of three Salvia species grown wild in Iran. Flavour and Fragrance Journal, 14: 276-278.

- Rustaiyan, A., Akhgar, M.R., Masoudi, Sh. and Nematollahi, F., 2005. Chemical composition of essential oils of three Salvia species growing wild in Iran: Salvia rhytidea Benth., S. limbata C.A. Mey and S. palaestina Benth. Journal of Essential Oil Research, 17(5): 522-524.

- Sajjadi, S.E. and Shahpiri, Z., 2004. Chemical composition of the essential oil of Salvia limbata C.A. Mey. Daru, 12(3): 94-97.

- Salimpour, F., Mazooji, A. and Akhoondi Darzikolaei, S., 2011. Chemotaxonomy of six Salvia species using essential oil composition markers. Journal of Medicinal Plants Research, 5(9):1795-1805.

- Sedaghat Brojeni, L., Eslami, M.H., Ghasemi Pirbalooti, A. and Molavi, H., 2013. Phytochemistry analysis of essential oil of Thymus flowering shoot, Myrtle and Heracleum persicum. Medicinal Plants, 4(2): 101-108.

- Senol, F.S.I., Orhan, F., Celep, A., Kahraman, M., Dogan, G. and Sener, B., 2010. Survey of 55 Turkish Salvia taxa for their acetylcholinesterase inhibitory and antioxidant activities. Food Chemistry, 120: 34-43.

- Salimpour, F., Mazooji, A. and Darzikolaei, A., 2011. Chemotaxonomy of six Salvia species using essential oil composition markers, Journal of Medicinal Plants Research, 5(9): 1795-1805.

- Shahidi, F., 2000. Antioxidants in food and food antioxidants. Molecular Nutrition Food Research, 44(3): 158-163.

- Tape, B., Sokmen, M., Akpulat, H.A. and Sokmen, A., 2006. Screening of the antioxidant potentials of six Salvia species from Turkey. Food Chemistry, 95: 200-204.

- Tajbakhsh, M., Rineh, A., Khalilzadeh, M. and Eslami, B., 2007, Chemical constituents of the essential oils from leaves, flowers, stem and aerial parts of Salvia aethiopis L. from Iran, Journal of Essential Oil Research, 19(6): 569-571.

- Tatian, M.R., 2000. Geological Society of Plant Summer Rangeland Thousand Acres Behshahr. M.Sc thesis, Mazandaran University, 128p.

- Torres, M.E., Velasco-Negueruela, A., Perez-Alonso, M. and Pinilla, M., 1997. Volatile constituents of two Salvia species grown wild in Spain, Journal of Essential Oil Research, 9(1): 27-33.

- Tosun, M., Ercislis, S., Sengul, M., Ozer, H., Polat, T. and Ozturk, E., 2009. Antioxidant properties and total phenolic content of eight Salvia species from Turkey. Biological Research, 42: 175-181.

- Valizadeh, M. and Moghadam, M., 2009. Pilot Projects in Agriculture. Press Parivar, 153p.

- Velickovic, D., Ristic, M. and Velickovic, A., 2001. GC-MS analysis of the essential oils from several species of Salvia L. from the southeast Serbia. Lek Sirov, 21: 51-60.

- Velickovic, D., Ristic, M. and Velickovic, A.J., 2003. Chemical composition of the essential oils obtained from the flower, leaf and stem of Salvia aethiopis L. and Salvia glutinosa L. originating from the southeast region of Serbia, Journal of Essential Oil Research, 14: 453-458.

-Vogiatzakis, N., Kazakis G. and Ghosn, D., 2009. Macrophyte community structure and species occurrence in relation to environmental determinants in the ephemeral aquatic habitats of Gavdos. Journal of Hidrobiologica, 630: 127-138.

- Wojdyło, A., Oszmian´ski, J. and Czemerys, R., 2008. Antioxidant activity and phenolic compounds in 32 selected herbs. Food Chemistry, 105: 940-949.

- Zare Chahuki, M., 2007. Modeling the distribution of plant species in arid and semi-arid rangelands. Range Management thesis. Natural Resources Faculty of Tehran University, 180p.