بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گیاه Pimpinella olivierioides Boiss. & Hausskn.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران

چکیده

جنس Pimpinella با حدود 180-170 گونه در جهان، یکی از بزرگترین جنس‌های خانواده چتریان می‌باشد. براساس مطالعات فلور ایران، این جنس در فلات ایران، 25 گونه دارد که 22 گونه آن در ایران است و 6 گونه از آنها بومی هستند. گونه Pimpinella olivierioides Boiss. & Hausskn. در منطقه غرب و مرکز پراکنش دارد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس گونه ‌P. olivierioides می‌باشد. اندام‌های گیاه P. olivieroides در مرحله گلدهی در اواخر تیر 1391 از منطقه نهاوند جمع‌آوری و پس از تفکیک در دمای محیط خشک و بعد به ذرات کوچک آسیاب شدند. نمونه ساقه و ‌برگ، ریشه و گل‌آذین به تفکیک با روش تقطیر با آب اسانس‌گیری شدند. برای جداسازی و شناسایی ترکیب‌های اسانس از دستگاه‌های گاز کروماتوگرافی GC و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC/MS) استفاده شد. بازده اسانس ساقه و برگ گیاه P. olivieroides (بر پایه وزنی-وزنی خشک شده) 0.09%، ریشه 0.52% و گل‌آذین 0.57% بود. بیشترین درصد ترکیب‌های اسانس ساقه و برگ، ریشه و گل‌آذین به‌ترتیب جرماکرن D (36.5%، 21.9% و 11.1%) و بی‌سیکلوجرماکرن (7.5%، 15.9% و 4.4%) بودند. بتا-بیزابولن (24.9%) فقط در اسانس ریشه و ترانس-پینوکامفن (14.7%) و سیس-پینوکامفن (13.4%) دیگر ترکیب‌های شاخص اسانس ساقه و برگ بودند. نکته جالب توجه در مورد این اسانس‌ها، رنگ آنها بود که به‌ترتیب آبی روشن، آبی کاربنی و سبز چمنی بود. با مقایسه ترکیب‌های اصلی اسانس مشخص می‌شود که تنوع ترکیب‌ها در اسانس‌ اندام‌های مختلف وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


- Adams, R.P., 1995. Identification of Essential Oil Components by Gas Chromatsearchography/ Mass Spectroscopy. Allured Publishing Corp, Carol Stream, IL, 456 p.

- Ashraf, M., Ahmad, R., Asghar, B. and Bhatty, M.K., 1979a. Studies on the essential oils of the Pakistani species of the family Umbelliferae. Part 20. Pimpinella acuminata (Edgew) Clarke (Jungli anise) seed oil. Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research, 23(1/2): 79-81.

- Ashraf, M., Ahmad, R. and Bhatty, M.K., 1979b. Studies on the essential oils of the family Umbelliferae. Part 34. Pimpinella diversifolia DC (Spinzakai) seeds and stalks oil. Pakistan journal of Scientific and Industrial Research, 22(5): 265-266.

- Askari, F., Sefidkon, F. and Mirza, M., 1999. Quantity and quality of Pimpinella anisum L. essential oil. Pajouhesh and Sazandegi Journal, 38: 70-76.

- Askari, F. and Sefidkon, F., 2005. Volatile components of Pimpinella tragium Vill. from Iran. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 2: 117-120.

- Askari, F., Sefidkon, F. and Mozafarian, V., 2005a. Essential oil composition of Pimpinella aurea D.C. from Iran. Flavour and Fragrance Journal, 20(2): 115-117.

- Askari, F., Sefidkon, F., Meshkizadeh, S. and Mirza, M., 2005b. Essential oil of five species of Pimpinella (P. affinis, P. aurea, P. barbata, P. eriocarpa, P. tragium) in Iran. Final Report, (Code of Library in research institute of forests and rangelands: 2531).

- Askari, F. and Sefidkon, F., 2006. Essential oil composition of Pimpinella affinis Ledeb. from two localities in Iran. Flavour and Fragrance Journal, 21: 754-756.

- Askari, F., Sefidkon, F. and Meshkizadeh, S., 2006. Essential oil of Pimpinella eriocarpa Banks & Soland. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic plants of Iran. 21(1): 51-63.

- Askari, F. and Sefidkon, F., 2007. Essential oil composition of Pimpinella tragioides (Boiss.) Benth. et Hook. from Iran. Journal Essential Oil of Research, 19(1): 54-56.

- Askari, F., Sefidkon, F., Mirza, M., Mozafarian, V. and Barazandeh, M.M., 2007. Essential oil of Four species of Pimpinella (P. affinis, P. aurea., P. barbata, P. eriocarpa, P. tragium)in Iran. Final Report, Farvast Number: 86/26 (Code of Library in Research Institute of Forests and Rangelands: 2969).

- Askari, F., Sefidkon, F., Teimouri, M. and Yousef-Nanaei, S., 2009. Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of Pimpinella puberula (DC.) Boiss. Journal of Agricultural Science and Technology, 11: 431-438.

- Askari, F., Teimouri, M. and Sefidkon, F., 2011. Chemical composition and antimicrobial activity of Pimpinella kotschyana Boiss. oil in Iran. Journal of Essential oil Bearing Plants, 14(1): 124-130.

- Assadian, F., Masoudi, Sh., Nematollahi, F., Rustaiyan, A., Larijani, K. and Mazlomifar, H., 2005. Volatile constituents of Xanthogalum purpurascens Ave-Lall., Eryngium caeruleum M.B. and Pimpinella aurea DC. three Umbelliferae herbs growing in Iran. Journal Essential Oil of Research, 17: 243-245.

- Bakshu, L.M. and Raju, R.R.V., 2002. Essential oil composition and antimicrobial activity of tuberous roots of Pimpinella tirupatiensis Bal. & Subr., an endemic taxon from Eastern Ghats, India. Flavour and Fragrance Journal, 17(6): 413-415.

- Baser, K.H.C. and Ozek, T., 1996. Essential oil of Pimpinella aromatica Bieb. from Turkey. Journal Essential Oil of Research, 8: 463-464.

- Bigdeli, M., 2002. Essential oil composition of Pimpinella aurea,Symposium ofMedicinal Plants in Iran, Research Institute of Forests and Rangelands, 8 February: 81.

- Bohn, I., Kubeczka, K.H. and Schultze, W., 1989. The essential root oil of Pimpinella major. Planta Medica, 55: 489-490.

- Gamberinia, N., Rodriguesb, D.S., Rodriguesc, D. and Pontes, V., 2015. Effects of the aqueous extract of Pimpinella anisum L. seeds on exploratory activity and emotional behavior in rats using the open field and elevated plus maze tests. Journal of Ethnopharmacoloy, 168: 45-49.

- Ivanic, R., Savin, K. and Robinson, F.V., 1983. Essential oil from Pimpinella serbica fruits. Planta Medica, 48(1): 60-61.

- Jodral, M.M., 2004. Illicium, Pimpinella and Foeniculum (Medicinal and Aromatic Plants). CRC Press, 232p.

- Kubeczka, K.H. and Bohn, I., 1980. Occurrence of 1,5 Dimethylcyclodeca-1,5,7-triene (Pregeijerene) in Pimpinella species and chemosystematic implications. Biochemical Systematics and Ecology, 8: 39-41.

- Kubeczka, K.H., Bohn, I. and Formacek, V., 1986. New constituents from the essential oils of Pimpinella species. Flavour and Fragrance Journal, 279-298.

- Kubeczka, K.H. and Ullmann, I, 1980. Occurrence of 1,5 Dimethylcyclodeca-1,5,7-triene (Pregeijerene) in Pimpinella species and chemosystematic implications. Biochemical Systematics Ecology, 8: 39-41.

- Lee, S.Y., Moon, E., Kim, SY. and Lee, K.R., 2013. Quinic acid derivatives from Pimpinella brachycarpa exert anti-neuroinflammatory activity in lipopolysaccharide-induced microglia. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 23: 2140-2144.

- Mekhtieva, N.P., 1998. Essential oil of Pimpinella squamosal. Chemistry of Natural Compounds, 33(5): 595-596.

- Melkani, A.B., Mathela, C.S., Dev, V. and Bottini, A.T., 1990. Composition of the root essential oil from Pimpinella diversifolia. Proceedings of the 11th International Congress of essential oils, fragrances and flavours. New Delhi, India, 12-16 November: 83-86.

- Mirza, M., Najafpour Navaei, M. and Taeibi Khoram M., 2007. Chemical composition of the essential oils of Pimpinella deveroides Boiss (Boiss.) from Iran, Journal Essential Oil of Bearing Plant, 10(5): 386-390.

- Mozafarian, V., 2008. Flora of Iran Umbelliferae Family. Research Institute of Forests and Rangelands Pubication, Tehran, 596p.

- Ozbek, H., Guvenalp, Z., Kuruuzum-Uz, A., Kazaz, C. and Demirezer, L.O., 2015. Trinorguaian and germacradiene type sesquiterpenes along with flavonoids from herbs of Pimpinella cappadocica Boiss. & Bal. Phytochemistry Letters, 11: 74-79.

- Pavela, R., 2014. Insecticidal properties of pimpinella anisum essential oils against the Culex quinquefasciatus and the non-target organism Daphnia magna. Journal of Asia-Pacific Entomology, 17: 287-293.

- Rodrigues, V.M., Paulo, T.V., Rosa, Marcia, O., Marques, M., Ademir, J., Petenate, A.M. and Meireles, A., 2003. Supercritical extraction of essential oil from Aniseed (Pimpinella anisum L) using CO2: solubility, kinetics and composition data. Journal Agricaltural Food Chemistry, 51: 1518-1523.

- Seidmann,   J., 2005. Word Spice Plants: Economic Usage, Botany, Taxonomy, Springer, 591p.

- Shibamoto, T., 1987. Retention Indices in Essential Oil Analysis: 259-274. In: Sandra, P. and Bicchi, C., (Eds.). Capillary Gas Chromatography in Essential Oil Analysis. Dr Alfred Huethig Verlag, New York, 435p.

- Tabanca, N., Demirci, B., Kirimer, N., Baser, K.H.C., Bedir, E., Khan, I.A. and Wedge, D.E., 2005. Gas
chromatographic-mass spectrometric analysis of essential oils from Pimpinella aurea, Pimpinella corymbosa, Pimpinella peregrina and Pimpinella puberula gathered from eastern and southern Turkey. Journal of Chromatography A, 1092: 192-198.

- Tepe, A. and Tep, B., 2015. Traditional use, biological activity potential and toxicity of Pimpinella species. Industrial Crops and Products, 69: 153-166.

- Tetik, F., Civelek, S. and Cakilcioglu, U., 2013. Traditional uses of some medicinal plants in Malatya (Turkey). Journal Ethnopharmacology, 146(1): 331-346.

- Velasco-Negueruela, A., Perez-Alonso, M.J., de Paz, P.L.P., Vallejo, C.G., Palá-Paúl, J. and Iñigo, A., 2002. Chemical composition of the essential oils from the roots, fruits, leaves and stems of Pimpinella cumbrae Link growing in the Canary Islands (Spain). Flavour and Fragrance Journal, 17(6):
468-471.