بررسی سمّیت تنفسی و تماسی اسانس Mentha longifolia L. بر علیه شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst)

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، ایران

3 استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر ترکیب‌های با منشأ گیاهی به‌عنوان عامل کنترل آفات انباری مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این تحقیق، سمّیت تنفسی و تماسی اسانس گیاه پونه (Mentha longifolia L.) روی حشره کامل شپشه قرمز آرد (Tribolium castaneum Herbst) مورد بررسی قرار گرفت. اسانس‌گیری، با روش تقطیر با آب مقطر و با استفاده از دستگاه اسانس‌گیر شیشه‌ای (کلونجر) طی مدت زمان 3 ساعت انجام شد. در سمّیت تنفسی میزان LC50 بعد از 24 ساعت 872/0 میکرولیتر بر لیتر هوا بدست آمد، در حالی که در سمّیت تماسی میزان LC50 بعد از 24 ساعت 11/27 میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد. نتایج این تحقیق بیانگر سمّیت تنفسی بالای اسانس پونه برای شپشه آرد بود.

کلیدواژه‌ها


- Chaudhary, A., Sharma, P., Nadda, G., Tewary, D.K. and Singh, B., 2010. Chemical composition and larvicidal activities of the Himalayan cedar, Cedrus deodara essential oil and its fractions against the diamondback moth, Plutella xylostella. Journal of Insect Science, 11(157): 1-10.

- Duquesnoy, E., Huu Dinh, N., Castola, V. and Casanova, J., 2006. Composition of a pyrolytic oil from Cupressus funebris Endl of Vietnamese origin. Flavour Fragrant Journal, 21(3): 453-457.

- Khani, A. and Asghari, J., 2012. Insecticide activity of essential oils of Mentha longifolia, Pulicaria gnaphalodes and Achillea wilhelmsii against two stored product pests, the flour beetle, Tribolium castaneum, and the cowpea weevil, Callosobruchus maculatus. Journal of Insect Science, 12(73): 1-10.

- Rajendran, S., 2001. Alternatives to methyl bromide as fumigants for stored food commodities. Pesticide Outlook, 12: 249-253.

- Saeidi, M. and Moharramipour, S., 2013. Insecticidal and repellent activities of Artemisia khorassanica, Rosmarinus officinalis and Mentha longifolia essential oils on Tribolium confusum. Journal of Crop Protection, 2: 23-31.