تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو (Juglans regia L.) در بهبود نسبی اختلالات متابولیکی ناشی از بیماری دیابت در موش صحرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

3 مربی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق اثرات تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو (Juglans regia L.)بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون در موش صحرایی مبتلا به دیابت نسبی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا عصاره الکلی برگ درخت گردو به روش خیس کردن تهیه و میزان دوز کشنده آن تعیین شد. سپس برای انجام آزمایش از 32 موش (از هر دو جنس) که به‌طور تصادفی انتخاب شده بودند 8 موش به‌عنوان گروه کنترل (دست نخورده) انتخاب شدند و بقیه با تزریق زیر جلدی آلوکسان منوهیدرات (mg/kg120) دیابتی شدند. موش‌‌های دیابتی نیز به 3 گروه تجربی 1 عصاره الکلی (تجویز g/kg75/0 عصاره)، تجربی 2 عصاره الکلی (تجویز g/kg5/0 عصاره) و گروه کنترل دیابتی تقسیم شدند (در هر گروه 4 موش ماده و 4 موش نر). به موش‌های گروه‌های تجربی به مدت 4 هفته عصاره تجویز شد (از طریق آب آشامیدنی). در طول این مدت به‌طور هفتگی از سینوس چشمی خون‌گیری بعمل آمد. سطح سرمی انسولین (فقط در هفته 2)، گلوکز، اوره، تری‌گلیسرید و کلسترول تام اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد که تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو موجب کاهش معنی‌دار سطح گلوکز و اوره خون و افزایش معنی‌دار سطح تری‌گلیسرید و کلسترول تام خون در موش‌های دیابتی شد. با توجه به نتایج حاصل می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو احتمالاً می‌تواند موجب تصحیح و یا رفع بعضی اختلالات متابولیکی ناشی از بیماری دیابت گردد.

کلیدواژه‌ها


- رازی، م.، 1361. الحاوی (جلد اول). انتشارات سروش، تهران،
352 صفحه.

- زرگری، ع.، 1376. گیاهان دارویی ایران (جلد 4). انتشارات دانشگاه تهران، 488 صفحه.

 

- Ahmad, H., Khan, I. and Wahid, A., 2012. Antiglycation and antioxidation properties of Juglans regia and Calendula officinalis: possible role in reducing diabetic complications and slowing down ageing. Journal of Traditional Chinese Medicine, 32(3): 411-414.

- Ahn, B., Song, C.H., Kim, K.H. and Kim, Y.K., 2002. Effects of Juglans sinensis dode extract and antioxidant on mercury chloride- induced acute renal failure in rabbits. Journal of Ethnopharmacology, 82(1): 45-49.

- Almario, U., Vonghavaravat, V., Wong, R. and Kasim-Karakas, S.E., 2001. Effects of walnut consumption on plasma fatty acid and lipoproteins in combined hyperlipidemia. American Journal of Clinical Nutrient, 74(9): 72-79.

- Carnat, A., Petitjean, F., Muller, D. and Lamaison, G., 1993. Percentage of principal components in the leaves of Juglans regia. French Plant Monography, 32(2): 33-39.

- Feldman, E.B., 2002. The scientific evidence for a beneficial health relationship between walnuts and coronary heart disease. Journal of Nutrition, 132(5): 1062S-1101S.

- Jouad, H., Haloui, M., Rhiouani, H., El Hilaly, J. and Eddouks, M., 2001. Ethnobotanical survey of medicinal plants used for the treatment of diabetes, cardiac and renal diseases in center region of Morocco. Journal of Ethnopharmacology, 77(2-3): 175-182.

- Loomis, T., 1968. Essentials of Toxicology. Philadelphia, Lea and Febiger Publishers, 167p.

- Sugie, S., Okamoto, K., Rahman, K.M., Tanaka, T., Kawai, K., Yamahara, J. and Mori, H., l998. Inhibitory of plumbagin and juglone on azoxymethane-induced intestinal Carcinogenesis in rat. Cancer Letters, 127(2): 177-183.

- Sun, M.L., Song, Z.Q. and Fang, G.Z., 2007. Insecticidal activity and active components of alcohol extract from Juglans mandshurica Maxim leaves. Journal of Applied Ecology, 18(12):
2910-2914.

- Zhang, W., Liu, A., Li, Y., Zhao, X., Lv, S., Zhu, W. and Jin, Y., 2012. Anticancer activity and mechanism of juglone on human cervical carcinoma HeLa cells. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 90(11): 1553-1558.