همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
دوره 39 (1402)
دوره 38 (1401)
دوره 37 (1400)
دوره 36 (1399)
دوره 35 (1398)
دوره 34 (1397)
دوره 33 (1396)
دوره 32 (1395)
دوره 31 (1394)
دوره 30 (1393)
دوره 29 (1392)
دوره 28 (1391)
دوره 27 (1390)
دوره 26 (1389)
دوره 25 (1388)
دوره 24 (1387)
دوره 23 (1386)
دوره 22 (1385)
دوره 21 (1384)
دوره 20 (1383)
دوره 19 (1382)
دوره 18 (1381-7)
دوره 17 (1381-6)
دوره 16 (1381-5)
دوره 15 (1381-4)
دوره 14 (1381-3)
دوره 13 (1381-2)
دوره 12 (1381-1)
دوره 11 (1380-5)
دوره 10 (1380-4)
دوره 9 (1380-3)
دوره 8 (1380-2)
دوره 7 (1380-1)
دوره 6 (1379)
دوره 5 (1379)
دوره 4 (1378)
دوره 3 (1378)
دوره 2 (1377)
دوره 1 (1377)
اثر سطوح مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر میزان فتوسنتز و توسعه رشد اکوتیپ‌های حنا (Lowsonia inermis L.)

امین پسندی پور؛ حسن فرح بخش

دوره 34، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، ، صفحه 697-709

چکیده
  گیاهان عالی موجودات زنده خوداتکایی هستند که می‌توانند ترکیب‌های آلی خود را از عناصر غذایی معدنی جذب نموده از محیط بسازند. بنابراین دسترسی کافی به سطحی مطلوب از عناصر غذایی در محیط بسیار با اهمیت می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه تعیین نیاز غذایی اکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی- صنعتی حنا (بم، شهداد و رودبار) براساس عناصر پرمصرف نیتروژن، ...  بیشتر

اثر سالیسیلیک اسید بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش خشکی

فاطمه سالارپور غربا؛ حسن فرحبخش

دوره 32، شماره 2 ، خرداد 1395، ، صفحه 216-230

چکیده
  به تازگی کاربرد سالیسیلیک اسید در افزایش مقاومت گیاهان به تنش خشکی افزایش یافته‌است. از این‌رو برای بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش خشکی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان، به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح مربع لاتین با سه تکرار در سال زراعی 1391 ...  بیشتر

اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

رزیتا کبیری؛ حسن فرح‌بخش؛ فاطمه نصیبی

دوره 30، شماره 4 ، مهر 1393، ، صفحه 600-610

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلایکول بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شامل وزن خشک اندام هوایی، نشت یونی، محتوی نسبی آب برگ، رنگیزه‌های فتوسنتزی (کلروفیل a، b، کل و کاروتنوئیدها)، مالون‌دآلدهید و سایر آلدهیدها، آنتوسیانین‌ها، ترکیب‌های پلی‌فنلی، فلاونوئیدها، فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز، ...  بیشتر