دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار 1382، صفحه 1-117 
3. تغییر رفتارهای رویشی و مقدار اسانس اسطوخودوس Lavandula officinalis در واکنش به مقادیر مختلف نیترات آمونیوم

صفحه 15-36

شاهین مردانی نژاد؛ بهمن خلدبرین؛ یوسفعلی سعادت؛ علی مرادشاهی؛ منصوره وزیرپور


5. بررسی تاثیر اسانس برگ گیاه مورخوش (Zhumeria majdae) بر تقسیم میتوز در سلولهای ریشه پیاز

صفحه 47-62

محمدامین سلطانی پور؛ علی مرادشاهی؛ محمدباقر رضایی؛ حسین میرزایی ندوشن


8. مقایسه اثر ضد میکروبی بابونه و کلرهگزیدین بر روی پورفیروموناس ژنژیوالیس

صفحه 87-99

پرویز اولیاء؛ حوریه صادری؛ حسن سمیاری؛ اشرف السادات حسینی؛ محسن ناصری