دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 20، تابستان 1382، صفحه 111-212 
6. بررسی کمی و کیفی کربوهیدراتهای صمغ گونه Acacia nilotica

صفحه 149-156

محمود نادری حاجی باقرکندی؛ محمدباقر رضایی؛ کامکار جایمند


9. روش پایداری ژل گیاه صبر(.Aloe vera L)

صفحه 194-205

محمدباقر رضایی؛ کامکار جایمند؛ حسین دیان